Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 26. svibnja 2017.

30. svibnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 26. svibnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,4 mlrd. EUR na 278,5 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

26. svibnja 2017.

6-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

40 mil. USD

35 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,5 mlrd. EUR na 296,7 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1 mlrd. EUR na 1.124,1 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 32,2 mlrd. EUR na 209,3 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 3,8 mlrd. EUR na 194,5 mlrd. EUR. U srijedu, 24. svibnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 14 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 15,9 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 588,9 mlrd. EUR (u odnosu na 590,7 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13,5 mlrd. EUR na 2.002,4 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 26. svibnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

8,3 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

5,8 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

219,3 mlrd. EUR

+0,7 mlrd. EUR

–0,6 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

23,7 mlrd. EUR

+0,2 mlrd. EUR

–0,4 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

89,2 mlrd. EUR

+2,3 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.557,7 mlrd. EUR

+11,3 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

98,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 10 mlrd. EUR na 1.159,5 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 404 102 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 321 157 546
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 438 40
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 243 719 506
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 30 311 −2 347
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 15 905 −1 529
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 15 905 −1 529
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 783 458 1 961
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 15 916 1 939
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 767 304 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 238 22
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 75 885 −2 680
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 299 148 13 973
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 002 444 13 461
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 296 704 512
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 372 0
9 Ostala imovina 239 346 67
Ukupno imovina 4 195 685 9 991
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 124 129 966
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 748 426 −11 838
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 159 489 −10 020
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 588 886 −1 837
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 51 18
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 10 273 655
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 353 144 38 620
  5.1 Opća država 209 286 32 176
  5.2 Ostale obveze 143 858 6 444
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 145 494 −16 537
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 859 −814
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 11 099 −541
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 099 −541
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 048 0
10 Ostale obveze 226 883 −534
11 Računi revalorizacije 412 030 0
12 Kapital i pričuve 102 298 15
Ukupno obveze 4 195 685 9 991

Kontaktni podatci za medije