Eurosystemets konsoliderede balance pr. 26. maj 2017

30. maj 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 26. maj 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 278,5 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

26. maj 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 6 dage

40 mio. USD

35 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,5 mia. euro til 296,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1 mia. euro til 1.124,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 32,2 mia. euro til 209,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 3,8 mia. euro til 194,5 mia. euro. Onsdag den 24. maj 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 14 mia. euro, og en ny på 15,9 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (stort set uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 588,9 mia. euro (mod 590,7 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,5 mia. euro til 2.002,4 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 26. maj 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

8,3 mia. euro

-

-

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

5,8 mia. euro

-

-0,0 mia. euro

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

219,3 mia. euro

+0,7 mia. euro

-0,6 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

23,7 mia. euro

+0,2 mia. euro

-0,4 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

89,2 mia. euro

+2,3 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.557,7 mia. euro

+11,3 mia. euro

-

Securities Markets Programme

98,4 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 10 mia. euro til 1.159,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 404.102 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 321.157 546
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.438 40
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 243.719 506
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.311 −2.347
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.905 −1.529
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.905 −1.529
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 783.458 1.961
  5.1 Primære markedsoperationer 15.916 1.939
  5.2 Langfristede markedsoperationer 767.304 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 238 22
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 75.885 −2.680
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.299.148 13.973
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.002.444 13.461
  7.2 Andre værdipapirer 296.704 512
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.372 0
9 Andre aktiver 239.346 67
Aktiver i alt 4.195.685 9.991
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.124.129 966
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.748.426 −11.838
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.159.489 −10.020
  2.2 Indlånsfacilitet 588.886 −1.837
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 51 18
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 10.273 655
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 353.144 38.620
  5.1 Offentlig forvaltning og service 209.286 32.176
  5.2 Andre forpligtelser 143.858 6.444
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 145.494 −16.537
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.859 −814
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.099 −541
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.099 −541
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.048 0
10 Andre forpligtelser 226.883 −534
11 Revalueringskonti 412.030 0
12 Kapital og reserver 102.298 15
Passiver i alt 4.195.685 9.991

Medie- og pressehenvendelser