Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 26 mai 2017

30 mai 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 26 mai 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,4 miliarde EUR, până la 278,5 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

26 mai 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 6 zile

40 de milioane USD

35 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,5 miliarde EUR, până la 296,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 1 miliard EUR, până la 1 124,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 32,2 miliarde EUR, până la 209,3 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 3,8 miliarde EUR, până la 194,5 miliarde EUR. Miercuri, 24 mai 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 14 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 15,9 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 588,9 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 590,7 miliarde EUR). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 13,5 miliarde EUR, până la 2 002,4 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 26 mai 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

8,3 miliarde EUR

-

-

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

5,8 miliarde EUR

-

-0,0 miliarde EUR

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

219,3 miliarde EUR

+0,7 miliarde EUR

-0,6 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

23,7 miliarde EUR

+0,2 miliarde EUR

-0,4 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

89,2 miliarde EUR

+2,3 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 557,7 miliarde EUR

+11,3 miliarde EUR

-

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

98,4 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 10 miliarde EUR, până la 1 159,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 404 102 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 321 157 546
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 438 40
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 243 719 506
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 30 311 −2 347
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 15 905 −1 529
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 15 905 −1 529
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 783 458 1 961
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 15 916 1 939
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 767 304 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 238 22
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 75 885 −2 680
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 299 148 13 973
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 002 444 13 461
  7.2 Alte titluri 296 704 512
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 372 0
9 Alte active 239 346 67
Total active 4 195 685 9 991
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 124 129 966
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 748 426 −11 838
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 159 489 −10 020
  2.2 Facilitatea de depozit 588 886 −1 837
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 51 18
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 10 273 655
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 353 144 38 620
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 209 286 32 176
  5.2 Alte angajamente 143 858 6 444
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 145 494 −16 537
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 2 859 −814
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 11 099 −541
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 11 099 −541
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 048 0
10 Alte pasive 226 883 −534
11 Conturi de reevaluare 412 030 0
12 Capital și rezerve 102 298 15
Total pasive 4 195 685 9 991

Contacte media