Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 26. mai 2017

30. mai 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

26. mail 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 278,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

26. mai 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 6 päeva

40 miljonit USA dollarit

35 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 296,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1 miljardi euro võrra 1124,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 32,2 miljardi euro võrra 209,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 3,8 miljardi euro võrra 194,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 24. mail 2017 möödus 14 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 15,9 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 588,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 590,7 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,5 miljardi euro võrra 2002,4 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 26. mai 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

8,3 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

5,8 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

219,3 miljardit eurot

+0,7 miljardit eurot

–0,6 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

23,7 miljardit eurot

+0,2 miljardit eurot

–0,4 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

89,2 miljardit eurot

+2,3 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1557,7 miljardit eurot

+11,3 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

98,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 10 miljardi euro võrra 1159,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 404 102 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 321 157 546
  2.1 Nõuded RVFle 77 438 40
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 243 719 506
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 30 311 −2 347
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 905 −1 529
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 905 −1 529
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 783 458 1 961
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 15 916 1 939
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 767 304 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 238 22
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 75 885 −2 680
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 299 148 13 973
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 002 444 13 461
  7.2 Muud väärtpaberid 296 704 512
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 372 0
9 Muud varad 239 346 67
Varad kokku 4 195 685 9 991
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 124 129 966
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 748 426 −11 838
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 159 489 −10 020
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 588 886 −1 837
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 51 18
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 10 273 655
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 353 144 38 620
  5.1 Valitsussektor 209 286 32 176
  5.2 Muud kohustused 143 858 6 444
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 145 494 −16 537
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 859 −814
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 099 −541
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 099 −541
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 048 0
10 Muud kohustused 226 883 −534
11 Ümberhindluskontod 412 030 0
12 Kapital ja reservid 102 298 15
Kohustused kokku 4 195 685 9 991

Kontaktandmed