Produkcja i zapasy banknotów

W kwietniu 2001 Rada Prezesów EBC postanowiła, że po wprowadzeniu gotówki euro produkcja banknotów będzie prowadzona w formie zdecentralizowanego systemu zbiorczego. W związku z tym od 2002 roku każdy z krajowych banków centralnych strefy euro odpowiada za przypisaną mu część całkowitej rocznej produkcji banknotów określonych nominałów i ponosi związane z tym koszty.

We wrześniu 2002 Rada Prezesów podjęła decyzję o ustanowieniu rezerwy strategicznej Eurosystemu, do wykorzystania w wyjątkowych sytuacjach, gdyby zasoby logistyczne okazały się niewystarczające do pokrycia nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania na banknoty lub w razie nagłej przerwy w zaopatrzeniu.

Rezerwy logistyczne i rezerwa strategiczna pozwalają krajowym bankom centralnym na nieprzerwane zaspokajanie zapotrzebowania na banknoty, bez względu na to, czy popyt zrodził się w obrębie strefy euro, czy poza nią. Celem rezerw logistycznych jest pokrycie zapotrzebowania na banknoty w normalnych warunkach, w tym:

  • wymiana banknotów w złym stanie, które są wycofywane z obiegu
  • pokrywanie przewidywanego wzrostu liczby banknotów w obiegu
  • pokrywanie okresowych wahań popytu
  • optymalizacja transportu banknotów między oddziałami krajowych banków centralnych.

Druga seria banknotów euro

W strefie euro stopniowo wprowadzana jest seria „Europa”. Dotychczas wyemitowano cztery nominały: 5, 10, 20 i 50 euro. Nowe 50 euro weszło do obiegu 4 kwietnia 2017.

Dla osób zawodowo zajmujących się gotówką: wszystkie materiały informacyjne dotyczące banknotów euro.