Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. märts 2017

7. märts 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

3. märtsil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,2 miljardi euro võrra 280,4 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
2. märts 2017 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,9 miljardit USA dollarit 0,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,9 miljardi euro võrra 310,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,7 miljardi euro võrra 1113,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 37 miljardi euro võrra 140,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 29,8 miljardi euro võrra 77,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 1. märtsil 2017 möödus 30,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 25,3 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 501,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 477,4 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 18,8 miljardi euro võrra 1825,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 3. märts 2017 Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 10,9 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 6,6 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 213,1 miljardit eurot +1,1 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 23,6 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 68,3 miljardit eurot +1,8 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1403,9 miljardit eurot +16,2 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 99,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 9 miljardi euro võrra 966,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 382 061 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 323 849 −599
  2.1 Nõuded RVFle 77 799 1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 246 050 −600
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 34 122 −1 491
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 403 299
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 403 299
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 579 294 −5 448
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 25 253 −5 577
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 553 809 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 232 129
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 83 478 2 381
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 136 495 16 905
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 825 861 18 796
  7.2 Muud väärtpaberid 310 635 −1 892
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 410 0
9 Muud varad 235 229 51
Varad kokku 3 820 341 12 098
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 113 485 2 727
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 468 137 33 338
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 966 321 8 969
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 501 782 24 368
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 33 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 11 466 1 447
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 254 452 −35 297
  5.1 Valitsussektor 140 436 −37 030
  5.2 Muud kohustused 114 015 1 733
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 168 439 8 554
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 680 −1 806
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 587 −456
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 587 −456
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 263 0
10 Muud kohustused 231 814 3 586
11 Ümberhindluskontod 394 418 0
12 Kapital ja reservid 100 600 6
Kohustused kokku 3 820 341 12 098

Kontaktandmed