Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 3 март 2017 г.

7 март 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 3 март 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,2 млрд. евро до 280,4 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
2 март 2017 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,9 млрд. щатски долара 0,5 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,9 млрд. евро до 310,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,7 млрд. евро до 1113,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 37 млрд. евро до 140,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 29,8 млрд. евро до 77,5 млрд. евро. На 1 март 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 30,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 25,3 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 501,8 млрд. евро (при 477,4 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 18,8 млрд. евро до 1825,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 3 март 2017 г. Седмично изменение – покупки Седмично изменение – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 10,9 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 6,6 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 213,1 млрд. евро +1,1 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 23,6 млрд. евро +0,1 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 68,3 млрд. евро +1,8 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на активи на публичния сектор 1 403,9 млрд. евро +16,2 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 99,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 9 млрд. евро до 966,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 382 061 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 323 849 −599
  2.1 Вземания от МВФ 77 799 1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 246 050 −600
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 34 122 −1 491
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 19 403 299
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 403 299
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 579 294 −5 448
  5.1 Основни операции по рефинансиране 25 253 −5 577
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 553 809 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 232 129
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 83 478 2 381
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 136 495 16 905
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 825 861 18 796
  7.2 Други ценни книжа 310 635 −1 892
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 410 0
9 Други активи 235 229 51
Общо активи 3 820 341 12 098
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 113 485 2 727
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 468 137 33 338
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 966 321 8 969
  2.2 Депозитно улеснение 501 782 24 368
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 11 466 1 447
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 254 452 −35 297
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 140 436 −37 030
  5.2 Други задължения 114 015 1 733
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 168 439 8 554
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 680 −1 806
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 587 −456
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 587 −456
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 263 0
10 Други задължения 231 814 3 586
11 Сметки за преоценка 394 418 0
12 Капитал и резерви 100 600 6
Общо пасиви 3 820 341 12 098

Данни за контакт за медиите