Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. marts 2017

7. marts 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 3. marts 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 280,4 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
2. marts 2017 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,9 mia. USD 0,5 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,9 mia. euro til 310,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,7 mia. euro til 1.113,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 37 mia. euro til 140,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 29,8 mia. euro til 77,5 mia. euro. Onsdag den 1. marts 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 30,8 mia. euro, og en ny på 25,3 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 501,8 mia. euro (mod 477,4 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 18,8 mia. euro til 1.825,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 3. marts 2017 Ugentlig ændring – opkøb Ugentlig ændring – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 10,9 mia. euro - -0,1 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 6,6 mia. euro - -0,0 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 213,1 mia. euro +1,1 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 23,6 mia. euro +0,1 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 68,3 mia. euro +1,8 mia. euro -0,1 mia. euro
Opkøbsprogrammet inden for den offentlige sektor 1.403,9 mia. euro +16,2 mia. euro -
Securities Markets Programme 99,4 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 9 mia. euro til 966,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 382.061 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 323.849 −599
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.799 1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 246.050 −600
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 34.122 −1.491
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.403 299
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.403 299
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 579.294 −5.448
  5.1 Primære markedsoperationer 25.253 −5.577
  5.2 Langfristede markedsoperationer 553.809 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 232 129
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 83.478 2.381
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.136.495 16.905
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.825.861 18.796
  7.2 Andre værdipapirer 310.635 −1.892
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.410 0
9 Andre aktiver 235.229 51
Aktiver i alt 3.820.341 12.098
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.113.485 2.727
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.468.137 33.338
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 966.321 8.969
  2.2 Indlånsfacilitet 501.782 24.368
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 33 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 11.466 1.447
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 254.452 −35.297
  5.1 Offentlig forvaltning og service 140.436 −37.030
  5.2 Andre forpligtelser 114.015 1.733
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 168.439 8.554
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 7.680 −1.806
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.587 −456
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.587 −456
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.263 0
10 Andre forpligtelser 231.814 3.586
11 Revalueringskonti 394.418 0
12 Kapital og reserver 100.600 6
Passiver i alt 3.820.341 12.098

Medie- og pressehenvendelser