Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 3. březnu 2017

7. března 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. března 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,2 mld. EUR na 280,4 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
2. března 2017 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,9 mld. USD 0,5 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,9 mld. EUR na 310,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,7 mld. EUR na 1 113,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 37 mld. EUR na 140,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 29,8 mld. EUR na 77,5 mld. EUR. Ve středu 1. března 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 30,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 25,3 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 501,8 mld. EUR (ve srovnání s 477,4 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 18,8 mld. EUR na 1 825,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 3. březnu 2017 Změna za týden – nákup Změna za týden – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 10,9 mld. EUR -0,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 6,6 mld. EUR -0,0 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 213,1 mld. EUR +1,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 23,6 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 68,3 mld. EUR +1,8 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 403,9 mld. EUR +16,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 99,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 9 mld. EUR na 966,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 382 061 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 323 849 −599
  2.1 Pohledávky za MMF 77 799 1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 246 050 −600
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 34 122 −1 491
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 403 299
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 403 299
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 579 294 −5 448
  5.1 Hlavní refinanční operace 25 253 −5 577
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 553 809 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 232 129
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 83 478 2 381
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 136 495 16 905
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 825 861 18 796
  7.2 Ostatní cenné papíry 310 635 −1 892
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 410 0
9 Ostatní aktiva 235 229 51
Aktiva celkem 3 820 341 12 098
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 113 485 2 727
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 468 137 33 338
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 966 321 8 969
  2.2 Vkladová facilita 501 782 24 368
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 33 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 11 466 1 447
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 254 452 −35 297
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 140 436 −37 030
  5.2 Ostatní závazky 114 015 1 733
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 168 439 8 554
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 680 −1 806
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 587 −456
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 587 −456
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 263 0
10 Ostatní pasiva 231 814 3 586
11 Účty přecenění 394 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 600 6
Pasiva celkem 3 820 341 12 098

Kontakty pro média