Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 marca 2017 roku

7 marca 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 3.03.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld EUR, do 280,4 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
2.03.2017 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,9 mld USD 0,5 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,9 mld EUR, do 310,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,7 mld EUR, do 1113,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 37 mld EUR, do 140,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 29,8 mld EUR, do 77,5 mld EUR. W środę 1.03.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 30,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 25,3 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 501,8 mld EUR (wobec 477,4 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 18,8 mld EUR, do 1825,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 3.03.2017 Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 10,9 mld EUR -0,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 6,6 mld EUR -0,0 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 213,1 mld EUR +1,1 mld EUR -0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 23,6 mld EUR +0,1 mld EUR -0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 68,3 mld EUR +1,8 mld EUR -0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1403,9 mld EUR +16,2 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 99,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 9 mld EUR, do 966,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 382.061 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 323.849 −599
  2.1 Należności od MFW 77.799 1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 246.050 −600
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 34.122 −1.491
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.403 299
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.403 299
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 579.294 −5.448
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 25.253 −5.577
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 553.809 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 232 129
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 83.478 2.381
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.136.495 16.905
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.825.861 18.796
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 310.635 −1.892
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.410 0
9 Pozostałe aktywa 235.229 51
Aktywa razem 3.820.341 12.098
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.113.485 2.727
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.468.137 33.338
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 966.321 8.969
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 501.782 24.368
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 11.466 1.447
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 254.452 −35.297
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 140.436 −37.030
  5.2 Pozostałe zobowiązania 114.015 1.733
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 168.439 8.554
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.680 −1.806
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.587 −456
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.587 −456
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.263 0
10 Pozostałe pasywa 231.814 3.586
11 Różnice z wyceny 394.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.600 6
Pasywa razem 3.820.341 12.098

Kontakt z mediami