De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 maart 2017

7 maart 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 3 maart 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 280,4 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
2 maart 2017 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,9 miljard USD 0,5 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,9 miljard naar EUR 310,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,7 miljard naar EUR 1.113,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 37 miljard naar EUR 140,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 29,8 miljard naar EUR 77,5 miljard. Op woensdag 1 maart 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 30,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 25,3 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 501,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 477,4 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 18,8 miljard naar EUR 1.825,9 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 3 maart 2017 Weekmutatie: aankopen Weekmutatie: aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,9 miljard - -EUR 0,1 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 6,6 miljard - -EUR 0,0 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 213,1 miljard +EUR 1,1 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 23,6 miljard +EUR 0,1 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 68,3 miljard +EUR 1,8 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.403,9 miljard +EUR 16,2 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 99,4 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 9 miljard naar EUR 966,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 382.061 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 323.849 −599
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.799 1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 246.050 −600
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 34.122 −1.491
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.403 299
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.403 299
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 579.294 −5.448
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 25.253 −5.577
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 553.809 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 232 129
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 83.478 2.381
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.136.495 16.905
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.825.861 18.796
  7.2 Overige waardepapieren 310.635 −1.892
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.410 0
9 Overige activa 235.229 51
Totaal activa 3.820.341 12.098
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.113.485 2.727
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.468.137 33.338
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 966.321 8.969
  2.2 Depositofaciliteit 501.782 24.368
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 33 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 11.466 1.447
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 254.452 −35.297
  5.1 Overheid 140.436 −37.030
  5.2 Overige verplichtingen 114.015 1.733
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 168.439 8.554
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.680 −1.806
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.587 −456
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.587 −456
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.263 0
10 Overige passiva 231.814 3.586
11 Herwaarderingsrekeningen 394.418 0
12 Kapitaal en reserves 100.600 6
Totaal passiva 3.820.341 12.098

Contactpersonen voor de media