Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 17 февруари 2017 г.

21 февруари 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 17 февруари 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,6 млрд. евро до 279,3 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
16 февруари 2017 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,2 млрд. щатски долара 0,1 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,4 млрд. евро до 313,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,9 млрд. евро до 1110,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 41,4 млрд. евро до 185,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 25,2 млрд. евро до 114,1 млрд. евро. На 15 февруари 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 29,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 28 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава практически без изменение в размер на 0,6 млрд. евро, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 469 млрд. евро (при 495,8 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 19,2 млрд. евро до 1787,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 17 февруари 2017 г. Седмично изменение – покупки Седмично изменение – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 11,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 6,6 млрд. евро -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 211,3 млрд. евро +0,8 млрд. евро -0,5 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 23,3 млрд. евро +0,0 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 65,0 млрд. евро +2,0 млрд. евро
Програма за закупуване на активи на публичния сектор 1371,4 млрд. евро +17,2 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 99,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 1,7 млрд. евро до 953,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 382 061 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 324 735 1 568
  2.1 Вземания от МВФ 77 799 −619
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 246 936 2 187
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 34 660 −1 711
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 19 024 155
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 024 155
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 583 124 −1 559
  5.1 Основни операции по рефинансиране 28 007 −1 592
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 554 494 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 623 33
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 80 972 −465
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 101 761 17 825
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 787 932 19 218
  7.2 Други ценни книжа 313 829 −1 393
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 410 0
9 Други активи 235 146 1 138
Общо активи 3 787 893 16 950
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 110 054 −869
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 422 631 −28 436
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 953 558 −1 712
  2.2 Депозитно улеснение 469 039 −26 723
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 457 931
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 293 930 41 963
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 185 612 41 429
  5.2 Други задължения 108 318 535
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 147 738 2 914
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 626 174
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 173 234
  8.1 Депозити, салда и други задължения 12 173 234
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 263 0
10 Други задължения 229 591 39
11 Сметки за преоценка 394 418 0
12 Капитал и резерви 100 013 0
Общо пасиви 3 787 893 16 950

Данни за контакт за медиите