Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. februar 2017

21. februar 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. februar 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,6 mia. euro til 279,3 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
16. februar 2017 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,2 mia. USD 0,1 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,4 mia. euro til 313,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,9 mia. euro til 1.110,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 41,4 mia. euro til 185,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 25,2 mia. euro til 114,1 mia. euro. Onsdag den 15. februar 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 29,6 mia. euro, og en ny på 28 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret på 0,6 mia. euro. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 469 mia. euro (mod 495,8 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 19,2 mia. euro til 1.787,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 17. februar 2017 Ugentlig ændring – opkøb Ugentlig ændring – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 11,0 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 6,6 mia. euro - -0,3 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 211,3 mia. euro +0,8 mia. euro -0,5 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 23,3 mia. euro +0,0 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 65,0 mia. euro +2,0 mia. euro -
Opkøbsprogrammet inden for den offentlige sektor 1.371,4 mia. euro +17,2 mia. euro -
Securities Markets Programme 99,4 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,7 mia. euro til 953,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 382.061 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 324.735 1.568
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.799 −619
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 246.936 2.187
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 34.660 −1.711
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.024 155
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.024 155
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 583.124 −1.559
  5.1 Primære markedsoperationer 28.007 −1.592
  5.2 Langfristede markedsoperationer 554.494 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 623 33
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 80.972 −465
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.101.761 17.825
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.787.932 19.218
  7.2 Andre værdipapirer 313.829 −1.393
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.410 0
9 Andre aktiver 235.146 1.138
Aktiver i alt 3.787.893 16.950
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.110.054 −869
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.422.631 −28.436
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 953.558 −1.712
  2.2 Indlånsfacilitet 469.039 −26.723
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 33 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.457 931
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 293.930 41.963
  5.1 Offentlig forvaltning og service 185.612 41.429
  5.2 Andre forpligtelser 108.318 535
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 147.738 2.914
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 8.626 174
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.173 234
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.173 234
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.263 0
10 Andre forpligtelser 229.591 39
11 Revalueringskonti 394.418 0
12 Kapital og reserver 100.013 0
Passiver i alt 3.787.893 16.950

Medie- og pressehenvendelser