Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. veebruar 2017

21. veebruar 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

17. veebruaril 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,6 miljardi euro võrra 279,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
16. veebruar 2017 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,2 miljardit USA dollarit 0,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,4 miljardi euro võrra 313,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,9 miljardi euro võrra 1110,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 41,4 miljardi euro võrra 185,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 25,2 miljardi euro võrra 114,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. veebruaril 2017 möödus 29,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 28 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati jätkuvalt 0,6 miljardi euro ulatuses ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 469 miljardi euro ulatuses (võrreldes 495,8 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 19,2 miljardi euro võrra 1787,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 17. veebruar 2017 Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 11,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 6,6 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 211,3 miljardit eurot +0,8 miljardit eurot –0,5 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 23,3 miljardit eurot +0,0 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 65,0 miljardit eurot +2,0 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1371,4 miljardit eurot +17,2 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 99,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,7 miljardi euro võrra 953,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 382 061 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 324 735 1 568
  2.1 Nõuded RVFle 77 799 −619
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 246 936 2 187
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 34 660 −1 711
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 024 155
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 024 155
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 583 124 −1 559
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 28 007 −1 592
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 554 494 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 623 33
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 80 972 −465
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 101 761 17 825
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 787 932 19 218
  7.2 Muud väärtpaberid 313 829 −1 393
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 410 0
9 Muud varad 235 146 1 138
Varad kokku 3 787 893 16 950
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 110 054 −869
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 422 631 −28 436
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 953 558 −1 712
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 469 039 −26 723
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 33 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 457 931
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 293 930 41 963
  5.1 Valitsussektor 185 612 41 429
  5.2 Muud kohustused 108 318 535
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 147 738 2 914
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 626 174
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 173 234
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 173 234
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 263 0
10 Muud kohustused 229 591 39
11 Ümberhindluskontod 394 418 0
12 Kapital ja reservid 100 013 0
Kohustused kokku 3 787 893 16 950

Kontaktandmed