Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. februáru 2017

21. februára 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 17. februára 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,6 mld. EUR na 279,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
16. februára 2017 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,2 mld. USD 0,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,4 mld. EUR na 313,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,9 mld. EUR na 1 110,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 41,4 mld. EUR na 185,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 25,2 mld. EUR na 114,1 mld. EUR. V stredu 15. februára 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 29,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 28 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal v podstate nezmenený na úrovni 0,6 mld. EUR, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 469 mld. EUR (v porovnaní so 495,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 19,2 mld. EUR na 1 787,9 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 17. februáru 2017 Týždenná zmena: nákup Týždenná zmena: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 11,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 6,6 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 211,3 mld. EUR +0,8 mld. EUR -0,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 23,3 mld. EUR +0,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 65,0 mld. EUR +2,0 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 371,4 mld. EUR +17,2 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 99,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 1,7 mld. EUR na 953,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 382 061 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 324 735 1 568
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 799 −619
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 246 936 2 187
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 34 660 −1 711
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 024 155
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 024 155
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 583 124 −1 559
  5.1 Hlavné refinančné operácie 28 007 −1 592
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 554 494 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 623 33
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 80 972 −465
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 101 761 17 825
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 787 932 19 218
  7.2 Ostatné cenné papiere 313 829 −1 393
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 410 0
9 Ostatné aktíva 235 146 1 138
Aktíva spolu 3 787 893 16 950
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 110 054 −869
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 422 631 −28 436
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 953 558 −1 712
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 469 039 −26 723
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 33 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 457 931
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 293 930 41 963
  5.1 Verejná správa 185 612 41 429
  5.2 Ostatné záväzky 108 318 535
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 147 738 2 914
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 626 174
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 173 234
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 173 234
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 263 0
10 Ostatné pasíva 229 591 39
11 Účty precenenia 394 418 0
12 Základné imanie a rezervy 100 013 0
Pasíva spolu 3 787 893 16 950

Kontakt pre médiá