Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 17. februārī

2017. gada 21. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 17. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 279.3 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2017. gada 16. februāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.2 mljrd. ASV dolāru 0.1 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 313.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 1 110.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 41.4 mljrd. euro (līdz 185.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 25.2 mljrd. euro (līdz 114.1 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 15. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 29.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 28 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās (0.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 469 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 495.8 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 19.2 mljrd. euro (līdz 1 787.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2017. gada 17. februārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.0 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 6.6 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 211.3 mljrd. euro +0.8 mljrd. euro –0.5 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 23.3 mljrd. euro +0.0 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 65.0 mljrd. euro +2.0 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 371.4 mljrd. euro +17.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 99.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 953.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 382 061 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 324 735 1 568
  2.1 SVF debitoru parādi 77 799 −619
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 246 936 2 187
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34 660 −1 711
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 024 155
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 024 155
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 583 124 −1 559
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 28 007 −1 592
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 554 494 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 623 33
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 80 972 −465
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 101 761 17 825
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 787 932 19 218
  7.2 Pārējie vērtspapīri 313 829 −1 393
8 Valdības parāds euro 26 410 0
9 Pārējie aktīvi 235 146 1 138
Kopā aktīvi 3 787 893 16 950
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 110 054 −869
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 422 631 −28 436
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 953 558 −1 712
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 469 039 −26 723
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 33 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 9 457 931
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 293 930 41 963
  5.1 Saistības pret valdību 185 612 41 429
  5.2 Pārējās saistības 108 318 535
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 147 738 2 914
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 626 174
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 173 234
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12 173 234
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 263 0
10 Pārējās saistības 229 591 39
11 Pārvērtēšanas konti 394 418 0
12 Kapitāls un rezerves 100 013 0
Kopā pasīvi 3 787 893 16 950

Kontaktinformācija presei