Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 17. veljače 2017.

21. veljače 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 17. veljače 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,6 mlrd. EUR na 279,3 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
16. veljače 2017. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 0,2 mlrd. USD 0,1 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,4 mlrd. EUR na 313,8 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,9 mlrd. EUR na 1.110,1 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 41,4 mlrd. EUR na 185,6 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 25,2 mlrd. EUR na 114,1 mlrd. EUR. U srijedu, 15. veljače 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 29,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 28 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) bila je gotovo nepromijenjena na 0,6 mlrd. EUR, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 469 mlrd. EUR (u odnosu na 495,8 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 19,2 mlrd. EUR na 1.787,9 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 17. veljače 2017. Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 11,0 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 6,6 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 211,3 mlrd. EUR +0,8 mlrd. EUR –0,5 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 23,3 mlrd. EUR +0,0 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora 65,0 mlrd. EUR +2,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.371,4 mlrd. EUR +17,2 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 99,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 1,7 mlrd. EUR na 953,6 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 382 061 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 324 735 1 568
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 799 −619
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 246 936 2 187
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 34 660 −1 711
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 024 155
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 024 155
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 583 124 −1 559
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 28 007 −1 592
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 554 494 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 623 33
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 80 972 −465
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 101 761 17 825
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 787 932 19 218
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 313 829 −1 393
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 410 0
9 Ostala imovina 235 146 1 138
Ukupno imovina 3 787 893 16 950
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 110 054 −869
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 422 631 −28 436
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 953 558 −1 712
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 469 039 −26 723
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 33 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 457 931
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 293 930 41 963
  5.1 Opća država 185 612 41 429
  5.2 Ostale obveze 108 318 535
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 147 738 2 914
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 626 174
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 12 173 234
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 12 173 234
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 263 0
10 Ostale obveze 229 591 39
11 Računi revalorizacije 394 418 0
12 Kapital i pričuve 100 013 0
Ukupno obveze 3 787 893 16 950

Kontaktni podatci za medije