Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 17 februari 2017

21 februari 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 17 februari 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 279,3 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
den 16 februari 2017 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,2 miljarder USD 0,1 miljard USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 313,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 1 110,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 41,4 miljarder EUR till 185,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 25,2 miljarder EUR till 114,1 miljarder EUR. Onsdagen den 15 februari 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 29,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 28 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat på 0,6 miljarder EUR medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 469 miljarder EUR (jämfört med 495,8 miljarder föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 19,2 miljarder EUR till 1 787,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 17 februari 2017 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 11,0 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 6,6 miljarder EUR - -0,3 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 211,3 miljarder EUR +0,8 miljarder EUR -0,5 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 23,3 miljarder EUR +0,0 miljarder EUR -0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 65,0 miljarder EUR +2,0 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 371,4 miljarder EUR +17,2 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 99,4 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,7 miljarder EUR till 953,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 382.061 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 324.735 1.568
  2.1 Fordringar på IMF 77.799 −619
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 246.936 2.187
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 34.660 −1.711
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.024 155
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.024 155
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 583.124 −1.559
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 28.007 −1.592
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 554.494 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 623 33
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 80.972 −465
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.101.761 17.825
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.787.932 19.218
  7.2 Andra värdepapper 313.829 −1.393
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.410 0
9 Övriga tillgångar 235.146 1.138
Summa tillgångar 3.787.893 16.950
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.110.054 −869
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.422.631 −28.436
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 953.558 −1.712
  2.2 Inlåningsfacilitet 469.039 −26.723
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 33 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.457 931
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 293.930 41.963
  5.1 Offentliga sektorn 185.612 41.429
  5.2 Övriga skulder 108.318 535
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 147.738 2.914
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.626 174
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.173 234
  8.1 Inlåning och övriga skulder 12.173 234
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.263 0
10 Övriga skulder 229.591 39
11 Värderegleringskonton 394.418 0
12 Eget kapital 100.013 0
Summa skulder 3.787.893 16.950

Kontakt för media