PERSBERICHT

Invoering van het nieuwe risicobeheersingskader: liquiditeitscategorieën en classificatie van emittentengroepen

28 oktober 2003

In de context van de in het persbericht van 2 juli 2003 aangekondigde invoering van het nieuwe risicobeheersingskader met betrekking tot beleenbare activa voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem (intraday-liquiditeitsverschaffing en monetaire-beleidstransacties), heeft de Raad van Bestuur van de ECB zijn goedkeuring gehecht aan de volgende wijzigingen in het risicobeheersingskader, die hun weerslag zullen vinden in de door de ECB in de Eligible Assets Database (Database van Beleenbare Activa) gepubliceerde lijst van beleenbare activa:

  1. Invoering van twee nieuwe emittentengroepen, namelijk "Central government" (Centrale overheid) en "Local/regional government" (Lokale/regionale overheid), en de opheffing van de emittentengroep "General government" (Overheid).
  2. Opsplitsing van de emittentengroep "Agency" (Bijkantoor) in twee subcategorieën, namelijk "Agency - non-credit institution" (Bijkantoor - niet-kredietinstelling) en "Agency - credit institution" (Bijkantoor - kredietinstelling).
  3. Uitbreiding en nieuwe benaming van de emittentengroep "Corporate" (Ondernemingen) tot "Corporate and other issuers" (Ondernemingen en andere emittenten).

De lijst van beleenbare activa met de nieuwe emittentengroepen en activatypen zal vandaag worden gepubliceerd op de website van de ECB. Eveneens zal vandaag een bestand met een afbeelding van de lijst van beleenbare activa op de website van de ECB worden gepubliceerd, teneinde een duidelijk overzicht te geven van de verschillende liquiditeitscategorieën waaronder de activa vallen. Totdat de herziene versie van het document thans getiteld "Het gemeenschappelijke monetaire beleid in het eurogebied: Algemene documentatie met betrekking tot de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem" wordt gepubliceerd (welke publicatie wordt voorzien voor het eerste kwartaal van 2004), zullen tegenpartijen de nieuwe codes voor de emittentengroepen en activatypen en de daaruit af te leiden desbetreffende liquiditeitscategorie kunnen vinden middels een zoekopdracht in de Eligible Assets Database op de website van de ECB.

Zodra voornoemde documentatie is gepubliceerd, zal de ECB op haar website de nieuwe liquiditeitscategoriecodes voor de op Lijst 1 opgenomen activa bekend maken, evenals de gewijzigde codes voor de op Lijst 2 opgenomen activa en de nieuwe surpluspercentages.

BIJLAGE

Na de desbetreffende aankondiging in het persbericht van 2 juli 2003, voorziet het onderhavige document in aanvullende informatie over de classificatie van de op Lijst 1 opgenomen activa in de verschillende liquiditeitscategorieën. Tevens bespreekt het in detail de wijzigingen in de Eligible Assets Database (Database van Beleenbare Activa, hierna "EAD") wat betreft de toewijzing van emittenten aan bepaalde emittentengroepen en liquiditeitscategorieën.

De nieuwe surpluspercentages zullen worden toegepast vanaf het moment van tenuitvoerlegging van de herziene versie van het document dat thans is getiteld "Het gemeenschappelijke monetaire beleid in het eurogebied: Algemene documentatie met betrekking tot de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem", die voorzien wordt voor het eerste kwartaal van 2004.

Op Lijst 1 opgenomen beleenbare activa worden toegewezen aan één van de vier categorieën van afnemende liquiditeit gebaseerd op de classificatie van de emittent en het type activum. In de onderstaande tabel worden alle mogelijke combinaties van emittentengroepen en activatypen in de verschillende liquiditeitscategorieën beschreven:

Liquiditeitscategorieën en emittentengroepen voor op Lijst 1 opgenomen activa

EMITTENTEN-GROEPEN LIQUIDITEITSCATEGORIE
Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV (1)
Centrale bank IG1 Obligatie (AT01); MTN (AT02); T-bill/CP/CD (AT03) - - Overige gesecuritiseerde activa/ABS/MBS (AT11)
Centrale overheid IG2 Obligatie (AT01); MTN (AT02); T-bill/CP/CD (AT03) - - Overige gesecuritiseerde activa/ABS/MBS (AT11)
Ondernemingen en andere emittenten IG3 - - Obligatie (AT01); MTN (AT02); T-bill/CP/CD (AT03) Overige gesecuritiseerde activa/ABS/MBS (AT11)
Kredietinstelling (uitgezonderd Bijkantoor – kredietinstelling) (2) IG4 - type Jumbo Pfandbriefe (AT09) Obligatie (AT01); MTN (AT02); T-bill/CP/CD (AT03); Type traditionele Pfandbriefe (AT10) Overige gesecuritiseerde activa/ABS/MBS (AT11)
Lokale/regionale overheid IG5 - Obligatie (AT01); MTN (AT02); T-bill/CP/CD (AT03) - Overige gesecuritiseerde activa/ABS/MBS (AT11)
Supranationaal IG6 - Obligatie (AT01); MTN (AT02); T-bill/CP/CD (AT03) - Overige gesecuritiseerde activa/ABS/MBS (AT11)
Bijkantoor – niet- kredietinstelling IG7 - Obligatie (AT01); MTN (AT02); T-bill/CP/CD (AT03) - Overige gesecuritiseerde activa/ABS/MBS (AT11)
Bijkantoor – niet- kredietinstelling IG8 - Obligatie (AT01); MTN (AT02); T-bill/CP/CD (AT03); type Jumbo Pfandbriefe (AT09); Type traditionele Pfandbriefe (AT10) - Overige gesecuritiseerde activa/ABS/MBS (AT11)

(1) Asset-backed securities (effecten met activa als onderpand), met uitzondering van instrumenten van het type Pfandbriefe. (2) Als gevolg van de introductie van de nieuwe emittentengroep "Bijkantoor – kredietinstelling", is de emittentengroep "Kredietinstelling" (IG4 in de EAD) omgedoopt tot "Kredietinstelling (uitgezonderd Bijkantoor – kredietinstelling)".

In het algemeen bepaalt de classificatie in emittentengroep de liquiditeitscategorie. Alle asset-backed securities vallen echter onder liquiditeitscategorie IV ongeacht de emittentengroep, alle instrumenten van het type Jumbo Pfandbriefe onder liquiditeitscategorie II, en alle overige door kredietinstellingen uitgegeven effecten onder liquiditeitscategorie III. Tegenpartijen kunnen die effecten die onder de instrumenten van het type Pfandbriefe vallen, vinden door een zoekopdracht te geven in de EAD op de website van de ECB. De instrumenten van het type Pfandbriefe vallen onder de instrumenten van het type Jumbo Pfandbriefe wanneer het geëmitteerde volume lager is dan €500 miljoen en wanneer ten minste twee marktmakers regelmatig bied- en laatprijzen afgeven.

Naast de door lokale en regionale overheden en supranationale emittenten uitgegeven instrumenten van het type Jumbo Pfandbriefe en effecten, omvat liquiditeitscategorie II effecten uitgegeven door emittenten die door de ECB worden geclassificeerd als bijkantoren. Door andere bijkantoren uitgegeven effecten vallen onder liquiditeitscategorie III. De selectie van emittenten die door de ECB worden geclassificeerd als bijkantoren, zal op jaarbasis worden herzien.

Om duidelijk aan te geven om welk soort emittent het gaat en juiste toepassing van de beleenbaarheidscriteria mogelijk te maken, wordt binnen de onder liquiditeitscategorie II geclassificeerde groep bijkantoren onderscheid gemaakt tussen "Bijkantoor – niet-kredietinstelling" (IG7 in de EAD) en "Bijkantoor – kredietinstelling" (IG8 in de EAD).

De emittentengroep "Ondernemingen" (IG3 in de EAD) is uitgebreid en omgedoopt tot "Ondernemingen en andere emittenten" (IG3 in de EAD). Naast de emittenten in de categorie Ondernemingen, omvat deze groep alle emittenten die niet specifiek zijn geclassificeerd onder enige andere emittentengroep.

De lijst van beleenbare activa zal vandaag worden gepubliceerd op de website van de ECB. Eveneens zal vandaag een bestand met een afbeelding van de lijst van beleenbare activa op de website worden gepubliceerd, teneinde een duidelijk overzicht te geven van de verschillende liquiditeitscategorieën waaronder de activa vallen. Totdat de herziene versie van het document thans getiteld "Het gemeenschappelijke monetaire beleid in het eurogebied: Algemene documentatie met betrekking tot de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem" wordt gepubliceerd, zullen tegenpartijen de nieuwe codes voor de emittentengroepen en activatypen en de daaruit af te leiden desbetreffende liquiditeitscategorie kunnen vinden middels een zoekopdracht in de EAD op de website van de ECB.

Zodra voornoemde documentatie is gepubliceerd, zal de ECB op haar website de nieuwe liquiditeitscategoriecodes voor de op Lijst 1 opgenomen activa bekend maken, evenals de gewijzigde codes voor de op Lijst 2 opgenomen activa en de nieuwe surpluspercentages.

Monetary policy

Contactpersonen voor de media