PRESSMEDDELANDE

Införande av det nya ramverket för riskkontroll: likviditetskategorier och klassificering av emittentgrupper

28 oktober 2003

I samband med införandet av det nya ramverket för riskkontroll som gäller för godtagbara säkerheter i Eurosystemets kredittransaktioner (dvs. intradagskrediter och penningpolitiska transaktioner), som tillkännagavs i ett pressmeddelande den 2 juli 2003, har ECB-rådet godkänt följande ändringar till detta ramverk. Ändringarna kommer att offentliggöras i den lista över godtagbara säkerheter som ECB publicerar i sin databas – Eligible Assets Database:

  1. Två nya emittentgrupper kommer att tas med, nämligen "Centrala myndigheter" och "Lokala/regionala myndigheter". Emittentgruppen "Offentlig sektor" tas bort.
  2. Emittentgruppen "Agencies" delas upp i två underkategorier: "Agencies - icke kreditinstitut" och "Agencies - kreditinstitut".
  3. Emittentgruppen "Företag" vidgas och kallas "Företag och andra emittenter"

Listan över godtagbara säkerheter med de nya emittentgrupperna och typer av tillgångar kommer att offentliggöras på ECBs webbplats idag. En snapshot-fil av listan över godtagbara tillgångar kommer också att göras tillgänglig på ECBs webbplats idag för att ge en klar överblick över vilka tillgångar som ingår i respektive likviditetskategori. Innan den reviderade versionen av dokumentet "Den gemensamma penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden" offentliggörs, kan motparter finna de nya koderna för emittentgrupper och typer av säkerheter och härleda motsvarande likviditetskategori genom en sökning i Eligible Assets Database på ECBs webbplats. Offentliggörandet planeras ske under första kvartalet 2004.

När det ovannämnda dokumentet har offentliggjorts kommer ECB att publicera koderna för de nya likviditetskategorierna för grupp ett (tier one) tillgångar, de ändrade koderna för grupp två (tier two) såväl som de nya värderingsavdragen (valuation haircuts).

Bilaga

Detta dokument ger ytterligare information om klassificeringen av tillgångar i grupp ett (tier one) under de olika likviditetskategorierna i enlighet med pressmeddelandet den 2 juli 2003. Det ger också uppgifter om ändringar i Eligible Assets Database (EAD) vad gäller hur emittenter indelats i de olika emittentgrupperna och likviditetskategorierna.

De nya värderingsavdragen (valuation haircut) kommer att tillämpas när den reviderade versionen av dokumentet "Den gemensamma penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden" utkommer. Den beräknas utkomma första kvartalet 2004.

Godtagbara säkerheter som ingår i grupp ett är indelade i en av fyra kategorier med avtagande likviditet baserade på emittentklassificering och typ av tillgång. Alla möjliga kombinationer av emittentgrupp och typ av tillgång i de olika likviditetskategorierna beskrivs i tabellen nedan:

Likviditetskategori och emittentgrupp för grupp ett-tillgångar

EMITTENTGRUPP LIKVIDITETSKATEGORI
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4(1)
Centralbank IG1 Obligation (AT01); MTN (AT02); T-bill/CP/CD (AT03) - - Övriga värdepapperiserade tillgångar – värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS)/värdepapper säkerställda med pantbrev (MBS) (AT11)
Centrala myndigheter IG2 Obligation (AT01); MTN (AT02); T-bill/CP/CD (AT03) - - Övriga värdepapperiserade tillgångar – värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS)/värdepapper säkerställda med pantbrev (MBS) (AT11)
Företag och andra emittenter IG3 - - Obligation (AT01); MTN (AT02); T-bill/CP/CD (AT03) Övriga värdepapperiserade tillgångar – värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS)/värdepapper säkerställda med pantbrev (MBS) (AT11)
Kreditinstitut (utom Agencies – kreditinstitut)(2) IG4 - Instrument och pantbrev av typ Jumbo (AT09) Obligation (AT01); MTN (AT02); T-bill/CP/CD (AT03) Pantbrev av traditionell typ (AT10) Övriga värdepapperiserade tillgångar – värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS)/värdepapper säkerställda med pantbrev (MBS) (AT11)
Lokala/regionala myndigheter IG5 - Obligation (AT01); MTN (AT02); T-bill/CP/CD (AT03) - Övriga värdepapperiserade tillgångar – värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS)/värdepapper säkerställda med pantbrev (MBS) (AT11)
Överstatliga IG6 - Obligation (AT01); MTN (AT02); T-bill/CP/CD (AT03) - Övriga värdepapperiserade tillgångar – värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS)/värdepapper säkerställda med pantbrev (MBS) (AT11)
Agencies – icke kreditinstitut IG7 - Obligation (AT01); MTN (AT02); T-bill/CP/CD (AT03) - Övriga värdepapperiserade tillgångar – värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS)/värdepapper säkerställda med pantbrev (MBS) (AT11)
Agencies – kreditinstitut IG8 - Obligation (AT01); MTN (AT02); T-bill/CP/CD (AT03) Pantbrev av typ Jumbo (AT09), Pantbrev av traditionell typ (AT10) - Övriga värdepapperiserade tillgångar – värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS)/värdepapper säkerställda med pantbrev (MBS) (AT11)

(1) Värdepapper med bakomliggande tillgångar, exklusive pantbrevsliknande instrument. (2) Som resultat av att emittentgruppen "Agencies – kreditinstitut" har skapats har emittentgruppen "Kreditinstitut" (IG i EAD) ändrats till "Kreditinstitut (utom Agencies – kreditinstitut)".

I allmänhet bestämmer emittentgruppsklassificeringen likviditetskategorin. Alla värdepapper med bakomliggande tillgångar faller under likviditetskategori 4 oberoende av emittentgrupp, alla instrument av typen Jumbo pantbrev under likviditetskategori 2 och alla andra värdepapper emitterade av kreditinstitut under likviditetskategori 3. Motparter kommer att kunna känna igen de säkerheter som faller under instrument av typ pantbrev genom att söka på Eligible Assets Databas på ECBs webbplats. Instrument av typ pantbrev faller under instrument av typ Jumbo pantbrev om den emitterade volymen inte understiger 500 miljoner euro och om minst två marknadsaktörer regelbundet ställer köp- och säljkurser.

I likviditetskategori 2 ingår förutom, instrument av typ Jumbo pantbrev och värdepapper emitterade av lokala och regionala myndigheter och överstatliga emittenter, även värdepapper emitterade av emittenter som av ECB klassificerats som agencies. Värdepapper som emitterats av andra agencies faller under likviditetskategori 3. Emittenter som klassificeras som agencies kommer att revideras årligen.

För att klart reflektera emittenttypen och göra det möjligt att implementera urvalskriterierna på rätt sätt har åtskillnad gjorts mellan "Agencies – icke kreditinstitut" (IG7 i EAD) och "Agencies – kreditinstitut" (IG8 i EAD) inom den grupp, klassificerade under likviditetskategori 2, i vilken agencies ingår.

Emittentgruppen "Företag" (IG3 i EAD) har vidgats och heter nu "Företag och andra emittenter (IG3 i EAD). Denna grupp kommer, förutom företagsemittenter, att inkludera emittenter som inte klassificerats i någon annan emittentgrupp.

Listan över godtagbara säkerheter kommer att offentliggöras på ECBs webbplats idag. En snapshot-fil av listan över godtagbara säkerheter kommer också att göras tillgänglig på webbplatsen idag för att ge en klar överblick över de olika likviditetskategorierna som säkerheterna faller under. Innan den reviderade versionen av dokumentet "Den gemensamma penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden" offentliggörs, kan motparter finna de nya koderna för emittentgrupper och typer av tillgångar och härleda motsvarande likviditetskategori genom en sökning i Eligible Assets Database på ECBs webbplats.

När det ovannämnda dokumentet har offentliggjorts kommer ECB att publicera koderna för de nya likviditetskategorierna för grupp ett-tillgångar, de ändrade koderna för grupp två (tier two) samt de nya värderingsavdragen.

Monetary policy

Kontakt för media