ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

28 Οκτωβρίου 2003

Με σκοπό την εφαρμογή του νέου πλαισίου ελέγχου κινδύνων για τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος (δηλ. στις πράξεις νομισματικής πολιτικής και παροχής ενδοημερήσιας ρευστότητας), όπως ανακοινώθηκε με το Δελτίο Τύπου της 2ας Ιουλίου 2003, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε τις εξής αλλαγές του πλαισίου ελέγχου κινδύνων, οι οποίες θα αντανακλώνται στον κατάλογο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων που δημοσιεύει η ΕΚΤ στη Βάση Δεδομένων για τα Αποδεκτά Περιουσιακά Στοιχεία:

  1. Προβλέπονται δύο νέες ομάδες εκδοτών, δηλ. «Κεντρική κυβέρνηση» και «Τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις» και καταργείται η ομάδα «Γενική κυβέρνηση».
  2. Η ομάδα «Φορείς-εκδότες χρεογράφων» χωρίζεται σε δύο επιμέρους ομάδες, «Φορείς-εκδότες χρεογράφων μη πιστωτικά ιδρύματα» και «Φορείς-εκδότες χρεογράφων πιστωτικά ιδρύματα».
  3. Η ομάδα εκδοτών «Εταιρείες» διευρύνεται και μετονομάζεται σε «Εταιρείες και λοιποί εκδότες».

Ο κατάλογος των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων με τις νέες ομάδες εκδοτών και τις νέες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων θα δημοσιευθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ. Επιπλέον, σήμερα θα διατεθεί μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ μια απεικόνιση του καταλόγου των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων, όπως θα διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή του νέου πλαισίου, προκειμένου να δοθεί μια σαφής εικόνα των ποικίλων κατηγοριών ρευστότητας στις οποίες εμπίπτουν τα περιουσιακά στοιχεία. Μέχρις ότου δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση του κειμένου «Η ενιαία νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος», η οποία έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2004, οι αντισυμβαλλόμενοι θα μπορούν να ανατρέχουν στη Βάση Δεδομένων για τα Αποδεκτά Περιουσιακά Στοιχεία στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ, για να βρίσκουν τους νέους κωδικούς για τις ομάδες εκδοτών και τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, και να προσδιορίζουν βάσει αυτών τις αντίστοιχες κατηγορίες ρευστότητας.

Από τη στιγμή που θα δοθεί στη δημοσιότητα το προαναφερόμενο κείμενο, η ΕΚΤ θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τους νέους κωδικούς των κατηγοριών ρευστότητας για τα περιουσιακά στοιχεία της πρώτης βαθμίδας, τους τροποποιημένους κωδικούς για τα περιουσιακά στοιχεία της δεύτερης βαθμίδας και τις νέες περικοπές αποτίμησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όπως είχε ανακοινωθεί με το Δελτίο Τύπου της 2ας Ιουλίου 2003, το παρόν κείμενο παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων της πρώτης βαθμίδας στις διάφορες κατηγορίες ρευστότητας. Επίσης, περιγράφει λεπτομερώς τις αλλαγές στη Βάση Δεδομένων για τα Αποδεκτά Περιουσιακά Στοιχεία όσον αφορά την κατανομή των εκδοτών σε συγκεκριμένες ομάδες εκδοτών και κατηγορίες ρευστότητας.

Οι νέες περικοπές αποτίμησης θα ισχύσουν μόλις τεθεί σε εφαρμογή η αναθεωρημένη έκδοση του κειμένου «Η ενιαία νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος», η οποία έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2004.

Τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία της πρώτης βαθμίδας ταξινομούνται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες κατά φθίνοντα βαθμό ρευστότητας, με βάση την ταξινόμηση του εκδότη και την κατηγορία του περιουσιακού στοιχείου. Όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί μεταξύ ομάδας εκδοτών και κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των ποικίλων κατηγοριών ρευστότητας περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορίες ρευστότητας και ομάδες εκδοτών για τα περιουσιακά στοιχεία της πρώτης βαθμίδας

ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Κατηγορία I Κατηγορία II Κατηγορία III Κατηγορία IV (1)
Κεντρική τράπεζα IG1 Ομόλογα (ΑΤ01), μεσοπρόθεσμα γραμμάτια (ΑΤ02), έντοκα γραμμάτια Δημοσίου/εμπορικά χρεόγραφα/πιστοποιητικά καταθέσεων (ΑΤ03) - - Άλλες τιτλοποιημένες απαιτήσεις/τίτλοι καλυπτόμενοι από περιουσιακά στοιχεία/τίτλοι καλυπτόμενοι από υποθήκη (ΑΤ11)
Κεντρική κυβέρνηση IG2 Ομόλογα (ΑΤ01), μεσοπρόθεσμα γραμμάτια (ΑΤ02), έντοκα γραμμάτια Δημοσίου/εμπορικά χρεόγραφα/πιστοποιητικά καταθέσεων (ΑΤ03) - - Άλλες τιτλοποιημένες απαιτήσεις/τίτλοι καλυπτόμενοι από περιουσιακά στοιχεία/ τίτλοι καλυπτόμενοι από υποθήκη (ΑΤ11)
Εταιρείες και λοιποί εκδότες IG3 - - Ομόλογα (ΑΤ01), μεσοπρόθεσμα γραμμάτια (ΑΤ02), έντοκα γραμμάτια Δημοσίου/εμπορικά χρεόγραφα/πιστοποιητικά καταθέσεων (ΑΤ03) Άλλες τιτλοποιημένες απαιτήσεις/τίτλοι καλυπτόμενοι από περιουσιακά στοιχεία/ τίτλοι καλυπτόμενοι από υποθήκη (ΑΤ11)
Πιστωτικά ιδρύματα (εκτός της ομάδας «Φορείς-εκδότες χρεογράφων πιστωτικά ιδρύματα»(2)) IG4 - Τίτλοι τύπου Jumbo Pfandbrief (AT09) Ομόλογα (ΑΤ01), μεσοπρόθεσμα γραμμάτια (ΑΤ02), έντοκα γραμμάτια Δημοσίου/ εμπορικά χρεόγραφα/πιστοποιητικά καταθέσεων (ΑΤ03), παραδοσιακοί τίτλοι τύπου Pfandbrief (AT10) Άλλες τιτλοποιημένες απαιτήσεις/τίτλοι καλυπτόμενοι από περιουσιακά στοιχεία/ τίτλοι καλυπτόμενοι από υποθήκη (ΑΤ11)
Τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις IG5 - Ομόλογα (ΑΤ01), μεσοπρόθεσμα γραμμάτια (ΑΤ02), έντοκα γραμμάτια Δημοσίου/εμπορικά χρεόγραφα/πιστοποιητικά καταθέσεων (ΑΤ03) - Άλλες τιτλοποιημένες απαιτήσεις/τίτλοι καλυπτόμενοι από περιουσιακά στοιχεία/ τίτλοι καλυπτόμενοι από υποθήκη (ΑΤ11)
Υπερεθνικοί εκδότες IG6 - Ομόλογα (ΑΤ01), μεσοπρόθεσμα γραμμάτια (ΑΤ02), έντοκα γραμμάτια Δημοσίου/εμπορικά χρεόγραφα/πιστοποιητικά καταθέσεων (ΑΤ03) - Άλλες τιτλοποιημένες απαιτήσεις/τίτλοι καλυπτόμενοι από περιουσιακά στοιχεία/ τίτλοι καλυπτόμενοι από υποθήκη (ΑΤ11)
Φορείς-εκδότες χρεογράφων μη πιστωτικά ιδρύματα IG7 - Ομόλογα (ΑΤ01), μεσοπρόθεσμα γραμμάτια (ΑΤ02), έντοκα γραμμάτια Δημοσίου/ εμπορικά χρεόγραφα/πιστοποιητικά καταθέσεων (ΑΤ03) - Άλλες τιτλοποημένες απαιτήσεις/τίτλοι καλυπτόμενοι από περιουσιακά στοιχεία/ τίτλοι καλυπτόμενοι από υποθήκη (ΑΤ11)
Φορείς-εκδότες χρεογράφων – πιστωτικά ιδρύματα IG8 - Ομόλογα (ΑΤ01), μεσοπρόθεσμα γραμμάτια (ΑΤ02), έντοκα γραμμάτια Δημοσίου/εμπορικά χρεόγραφα/πιστοποιητικά καταθέσεων (ΑΤ03), τίτλοι τύπου Jumbo Pfandbrief (AT09), παραδοσιακοί τίτλοι τύπου Pfandbrief (AT10) - Άλλες τιτλοποημένες απαιτήσεις/τίτλοι καλυπτόμενοι από περιουσιακά στοιχεία/τίτλοι καλυπτόμενοι από υποθήκη (ΑΤ11)

(1) Τίτλοι καλυπτόμενοι από περιουσιακά στοιχεία, εξαιρουμένων των τίτλων τύπου Pfandbrief. (2) Λόγω της δημιουργίας της ομάδας εκδοτών «Φορείς-εκδότες χρεογράφων – πιστωτικά ιδρύματα», η ομάδα εκδοτών «Πιστωτικά ιδρύματα» (IG4 στη Bάση Δεδομένων για τα Αποδεκτά Περιουσιακά Στοιχεία) μετονομάστηκε σε «Πιστωτικά ιδρύματα (εκτός της ομάδας «Φορείς-εκδότες χρεογράφων – πιστωτικά ιδρύματα»).

Γενικώς, η ταξινόμηση των ομάδων εκδοτών καθορίζει την κατηγορία ρευστότητας. Ωστόσο, όλοι οι τίτλοι που καλύπτονται από περιουσιακά στοιχεία εμπίπτουν στην κατηγορία IV ανεξάρτητα από την ομάδα εκδοτών, όλοι οι τίτλοι τύπου Jumbo Pfandbrief εμπίπτουν στην κατηγορία ρευστότητας II και όλοι οι λοιποί τίτλοι που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα εμπίπτουν στην κατηγορία ρευστότητας ΙΙΙ. Οι αντισυμβαλλόμενοι θα μπορούν να ανατρέχουν στη Βάση Δεδομένων για τα Αποδεκτά Περιουσιακά Στοιχεία στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ, για να πληροφορούνται ποια περιουσιακά στοιχεία υπάγονται στους τίτλους τύπου Pfandbrief. Οι τίτλοι τύπου Pfandbrief χαρακτηρίζονται ως τίτλοι τύπου Jumbo Pfandbrief όταν ο όγκος της έκδοσης είναι τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχουν τουλάχιστον δύο βασικοί διαπραγματευτές που παρέχουν, σε τακτική βάση, τιμές προσφοράς και ζήτησης.

Εκτός των τίτλων τύπου Jumbo Pfandbrief και των τίτλων που εκδίδονται από τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις και υπερεθνικούς εκδότες, η κατηγορία ρευστότητας ΙΙ περιλαμβάνει και τίτλους εκδοθέντες από εκδότες που ταξινομούνται από την ΕΚΤ ως φορείς-εκδότες χρεογράφων. Οι τίτλοι που εκδίδονται από άλλους φορείς εμπίπτουν στην κατηγορία ρευστότητας ΙΙΙ. Η επιλογή των εκδοτών που ταξινομούνται από την ΕΚΤ ως φορείς-εκδότες χρεογράφων θα επανεξετάζεται σε ετήσια βάση.

Προκειμένου να αντανακλάται σαφώς η ομάδα εκδοτών και να μπορούν να εφαρμοστούν ορθά τα κριτήρια επιλογής, εντός της ομάδας «Φορείς-εκδότες χρεογράφων», που υπάγεται στην κατηγορία ρευστότητας ΙΙ, καθιερώθηκε διάκριση σε «Φορείς-εκδότες χρεογράφων μη πιστωτικά ιδρύματα» (IG7 στη Βάση Δεδομένων) και «Φορείς-εκδότες χρεογράφων πιστωτικά ιδρύματα» (IG8 στη Βάση Δεδομένων).

Η ομάδα εκδοτών «Εταιρείες» (IG3 στη Βάση Δεδομένων) διευρύνθηκε και μετονομάστηκε σε «Εταιρείες και λοιποί εκδότες» (IG3 στη Βάση Δεδομένων). Εκτός των εταιρικών εκδοτών, η ομάδα αυτή θα περιλαμβάνει και όσους εκδότες δεν ταξινομούνται ρητώς σε κάποια άλλη ομάδα εκδοτών.

Ο κατάλογος των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων θα δημοσιευθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ. Επιπλέον, σήμερα θα διατεθεί μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ μια απεικόνιση του καταλόγου των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων, όπως θα διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή του νέου πλαισίου, προκειμένου να δοθεί μια σαφής εικόνα των ποικίλων κατηγοριών ρευστότητας στις οποίες εμπίπτουν τα περιουσιακά στοιχεία. Μέχρις ότου δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση του κειμένου «Η ενιαία νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος», οι αντισυμβαλλόμενοι θα μπορούν να ανατρέχουν στη Βάση Δεδομένων για τα Αποδεκτά Περιουσιακά Στοιχεία στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ, για να βρίσκουν τους νέους κωδικούς για τις ομάδες εκδοτών και τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, και να προσδιορίζουν βάσει αυτών τις αντίστοιχες κατηγορίες ρευστότητας.

Από τη στιγμή που θα δοθεί στη δημοσιότητα το προαναφερόμενο κείμενο, η ΕΚΤ θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τους νέους κωδικούς των κατηγοριών ρευστότητας για τα περιουσιακά στοιχεία της πρώτης βαθμίδας, τους τροποποιημένους κωδικούς για τα περιουσιακά στοιχεία της δεύτερης βαθμίδας και τις νέες περικοπές αποτίμησης.

Monetary policy

Εκπρόσωποι Τύπου