PRESSEMEDDELELSE

Gennemførelsen af de nye rammer for risikostyring: likviditetskategorier og klassificering af udstedergrupper

28. oktober 2003

Styrelsesrådet for ECB har i sammenhæng med gennemførelsen af de nye rammer for styringen af risikoen på godkendte aktiver til Eurosystemets kreditoperationer (fx intradag likviditet og pengepolitiske operationer), der blev bekendtgjort i pressemeddelelsen af 2. juli 2003, vedtaget nedenstående ændringer af rammerne. Ændringerne får betydning for listen over godkendte aktiver, som ECB offentliggør i databasen over godkendte aktiver (Eligible Assets Database).

  1. Der oprettes to nye udstedergrupper: "Staten" (Central government) og "Lokale/regionale myndigheder" (Local/regional government). Udstedergruppen "Offentlig sektor" (General government) fjernes.
  2. Udstedergruppen "Offentlige, ikke-statslige institutioner" (Agency) deles op i to grupper: "Offentlige, ikke-statslige institutioner som ikke er kreditinstitutter" (Agency - non-credit institution) og "Offentlige, ikke-statslige institutioner som er kreditinstitutter" (Agency - credit institution).
  3. Udstedergruppen "Virksomheder" (Corporate) udvides og ændrer betegnelse til "Virksomheder og andre udstedere" (Corporate and other issuers).

Listen over godkendte aktiver med de nye udstedergrupper og aktivtyper offentliggøres i dag på ECBs websted. Et øjebliksbillede af listen over godkendte aktiver, som den vil se ud efter ændringerne er trådt i kraft, vil også blive lagt ud på ECBs websted i dag for at give et klart overblik over de forskellige likviditetskategorier, som aktiverne hører ind under. Indtil den reviderede udgave af "Den fælles pengepolitik i euroområdet: Dokumentationsgrundlag for Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer" er offentliggjort, hvilket efter planen skulle ske i 1. kvartal 2004, vil modparterne kunne finde de nye koder for udstedergrupperne og aktivtyperne og udlede de dertil svarende likviditetskategorier ved at søge i databasen over godkendte aktiver på ECBs websted.

Når ovennævnte dokument er blevet offentliggjort, offentliggør ECB de nye likviditetskategorikoder for liste 1-papirer, de ændrede koder for liste 2-papirer samt de nye haircuts på sit websted.

BILAG

Dette dokument indeholder yderligere oplysninger om klassificeringen af liste 1-papirer i de forskellige likviditetskategorier, som blev bekendtgjort i pressemeddelelsen af 2. juli 2003. Det indeholder også en nærmere beskrivelse af ændringerne i databasen over godkendte aktiver (Eligible Assets Database, EAD), for så vidt angår fordelingen af udstedere på de forskellige udstedergrupper og likviditetskategorier.

De nye haircuts vil blive anvendt, når den reviderede udgave af "Den fælles pengepolitik i euroområdet: Dokumentationsgrundlag for Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer" træder i kraft. Dette skulle efter planen ske i 1. kvartal 2004.

Godkendte liste 1-papirer klassificeres på grundlag af udsteder og aktivtype i én af fire likviditetskategorier, hvor likviditetskategori I er den mest likvide og likviditetskategori IV den mindst likvide. De mulige kombinationer af udstedergruppe og aktivtype i de forskellige likviditetskategorier er angivet i nedenstående tabel:

Likviditetskategorier og udstedergrupper for liste 1-papirer

UDSTEDER-GRUPPE LIKVIDITETSKATEGORI
Kategori I Kategori II Kategori III Kategori IV (1)
Centralbanker IG1 Obligationer (AT01); værdipapirer med middelløbetid (AT02); korte statspapirer/ virksomhedscertifikater/ indskudsbeviser (AT03) - - Andre værdipapiriserede aktiver/ værdipapirer med sikkerhed i aktiver/værdipapirer udstedt mod pant i fast ejendom (AT11)
Staten IG2 Obligationer (AT01); værdipapirer med middelløbetid (AT02); korte statspapirer/ virksomhedscertifikater/ indskudsbeviser (AT03) - - Andre værdipapiriserede aktiver/ værdipapirer med sikkerhed i aktiver/værdipapirer udstedt mod pant i fast ejendom (AT11)
Virksomheder og andre udstedere IG3 - - Obligationer (AT01); værdipapirer med middelløbetid (AT02); korte statspapirer/ virksomhedscertifikater/ indskudsbeviser (AT03) Andre værdipapiriserede aktiver/ værdipapirer med sikkerhed i aktiver/værdipapirer udstedt mod pant i fast ejendom (AT11)
Kreditinstitutter (undtagen offentlige, ikke-statslige institutioner som er kreditinstitutter (2)) IG4 - Værdipapirer af Jumbo Pfandbrief-typen (AT09) Obligationer (AT01); værdipapirer med middelløbetid (AT02); korte statspapirer/ virksomhedscertifikater/ indskudsbeviser (AT03); traditionelle værdipapirer af Pfandbrief-typen (AT10) Andre værdipapiriserede aktiver/ værdipapirer med sikkerhed i aktiver/værdipapirer udstedt mod pant i fast ejendom (AT11)
Regionale/lokale myndigheder IG5 - Obligationer (AT01); værdipapirer med middelløbetid (AT02); korte statspapirer/ virksomhedscertifikater/ indskudsbeviser (AT03) - Andre værdipapiriserede aktiver/ værdipapirer med sikkerhed i aktiver/værdipapirer udstedt mod pant i fast ejendom (AT11)
Overnationale institutioner IG6 - Obligationer (AT01); værdipapirer med middelløbetid (AT02); korte statspapirer/ virksomhedscertifikater/ indskudsbeviser (AT03) - Andre værdipapiriserede aktiver/ værdipapirer med sikkerhed i aktiver/værdipapirer udstedt mod pant i fast ejendom (AT11)
Offentlige, ikke-statslige institutioner som ikke er kreditinstitutter IG7 - Obligationer (AT01); værdipapirer med middelløbetid (AT02); korte statspapirer/ virksomhedscertifikater/ indskudsbeviser (AT03) - Andre værdipapiriserede aktiver/ værdipapirer med sikkerhed i aktiver/værdipapirer udstedt mod pant i fast ejendom (AT11)
Offentlige, ikke-statslige institutioner som er kreditinstitutter IG8 - Obligationer (AT01); værdipapirer med middelløbetid (AT02); korte statspapirer/ virksomhedscertifikater/ indskudsbeviser (AT03); værdipapirer af Jumbo Pfandbrief-typen (AT09); traditionelle værdipapirer af Pfandbrief-typen (AT10) - Andre værdipapiriserede aktiver/ værdipapirer med sikkerhed i aktiver/værdipapirer udstedt mod pant i fast ejendom (AT11)

(1) Værdipapirer med sikkerhed i aktiver, undtagen værdipapirer af Pfandbrief-typen. (2) Som følge af oprettelsen af den nye udstedergruppe "Offentlige, ikke-statslige institutioner som er kreditinstitutter" er udstedergruppen "Kreditinstitutter" blevet omdøbt til "Kreditinstitutter (undtagen offentlige, ikke-statslige institutioner som er kreditinstitutter)".

Klassificeringen af udstedergruppe er almindeligvis afgørende for likviditetskategorien. Alle værdipapirer med sikkerhed i aktiver hører dog uanset udstedergruppe til likviditetskategori IV, alle værdipapirer af Jumbo Pfandbrief-typen hører til likviditetskategori II, og alle andre værdipapirer udstedt af kreditinstitutter hører til likviditetskategori III. Modparter vil kunne finde ud af, hvilke værdipapirer der er af Pfandbrief-typen, ved at søge i databasen over godkendte aktiver på ECBs websted. Værdipapirer af Pfandbrief-typen hører til værdipapirer af Jumbo Pfandbrief-typen, hvis værdien af udstedte værdipapirer udgør mindst 500 mio. euro, og mindst to market-makere løbende stiller købs- og salgspriser.

Ud over værdipapirer af Jumbo Pfandbrief-typen og værdipapirer udstedt af lokale og regionale myndigheder og overnationale institutioner omfatter likviditetskategori II også værdipapirer udstedt af udstedere, som af ECB klassificeres som offentlige, ikke-statslige institutioner. Værdipapirer udstedt af andre offentlige, ikke-statslige institutioner hører til likviditetskategori III. ECB vil årligt gennemgå de udvalgte udstedere, der klassificeres som offentlige, ikke-statslige institutioner.

For at sikre en tydelig afspejling af udstedertypen og muliggøre en korrekt gennemførelse af godkendelseskriterierne er der indført en sondring mellem "Offentlige, ikke-statslige institutioner som ikke er kreditinstitutter" (IG7 i EAD) og "Offentlige, ikke-statslige institutioner som er kreditinstitutter" (IG8 i EAD) inden for gruppen af offentlige, ikke-statslige institutioner, der er klassificeret i likviditetskategori II.

Udstedergruppen "Virksomheder" (IG3 i EAD) er blevet udvidet og har fået den nye betegnelse "Virksomheder og andre udstedere" (IG3 i EAD). Foruden udstedende virksomheder vil denne gruppe omfatte alle udstedere, som ikke specifikt er klassificeret i en anden udstedergruppe.

Listen over godkendte aktiver offentliggøres i dag på ECBs websted. Et øjebliksbillede af listen over godkendte aktiver, som den vil se ud efter ændringerne er trådt i kraft, vil også blive lagt ud på ECBs websted i dag for at give et klart overblik over de forskellige likviditetskategorier, som aktiverne hører ind under. Indtil den reviderede udgave af "Den fælles pengepolitik i euroområdet: Dokumentationsgrundlag for Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer" er offentliggjort, hvilket efter planen skulle ske i 1. kvartal 2004, vil modparterne kunne finde de nye koder for udstedergrupperne og aktivtyperne og udlede de dertil svarende likviditetskategorier ved at søge i databasen over godkendte aktiver på ECBs websted.

Når ovennævnte dokument er blevet offentliggjort, offentliggør ECB de nye likviditetskategorikoder for liste 1-papirer, de ændrede koder for liste 2-papirer samt de nye haircuts på sit websted.

Monetary policy

Medie- og pressehenvendelser