PRESSMEDDELANDE

NY ECB-FÖRORDNING ANGÅENDE KASSAKRAV

23 april 2002

Vid sitt sammanträde den 18 april 2002 godkände ECB-rådet en ny förordning angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) vilken ändrar förordningen av den 1 december 1998 (ECB/1998/15).

Den nya förordningens huvudsakliga syfte är att klarlägga ett antal frågor om minimireserver. Enligt den nya förordningen omfattas institut för elektroniska pengar av kassakrav. I förordningen införs också att kreditinstitut automatiskt medges undantag från reglerna om kassakrav om auktorisationen återkallats, om kreditinstitutet avstår från auktorisation eller är föremål för likvidationsförfarande. Detta automatiska undantag anses lämpligt av praktiska skäl. Slutligen har formeln för ränta på innestående kassakravsmedel justerats eftersom mer än en huvudsaklig refinansieringstransaktion kan utföras samma dag (vilket t.ex. kan hända vid en "split tender").

Förordningen publicerades i dag i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och finns på ECB:s webbplats. Den träder i kraft den 24 maj 2002.

Kontakt för media