LEHDISTÖTIEDOTE:

UUSI EKP:N ASETUS VÄHIMMÄISVARANNOISTA

23.4.2002

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto hyväksyi 18.4.2002 pitämässään kokouksessa uuden vähimmäisvarantojen soveltamista koskevan asetuksen, jolla muutetaan 1.12.1998 annettua asetusta (EKP/1998/15).

Uuden asetuksen tärkein tavoite on selventää vähimmäisvarantoja koskevia sääntöjä. Uuden asetuksen mukaan myös sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoihin sovelletaan vähimmäisvarantovelvoitetta. Uutta on myös, että laitokset vapautetaan automaattisesti vähimmäisvarantovelvoitteesta, kun niiden toimilupa peruutetaan tai ne luopuvat toimiluvastaan tai joutuvat selvitystilamenettelyn kohteeksi. Automaattinen vapauttaminen on tehokkuussyistä todettu riittäväksi menettelyksi. Kaavaa, jolla vähimmäisvarannoille maksettava tuotto lasketaan, on muutettu, ja siinä otetaan huomioon mahdollisuus, että

samana päivänä suoritetaan useamman kuin yhden perusrahoitusoperaation maksut (operaatioilla voi olla eri maturiteetti).

Muutettu asetus on tänään julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja se on luettavissa myös EKP:n www-sivuilla. Asetus tulee voimaan 24.5.2002.

Yhteyshenkilöt