PERSBERICHT

NIEUWE VERORDENING VAN DE ECB OP HET GEBIED VAN RESERVEVERPLICHTINGEN

23 april 2002

In zijn vergadering van 18 april 2002 heeft de Raad van Bestuur van de ECB zijn goedkeuring gehecht aan een Verordening tot wijziging van de Verordening van 1 December 1998 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/1998/15).

Het voornaamste doel van de nieuwe Verordening is een aantal zaken met betrekking tot reserveverplichtingen te verduidelijken. Krachtens de nieuwe Verordening zullen instellingen voor elektronisch geld onderworpen zijn aan reserveverplichtingen. De Verordening introduceert voorts de ontheffing van rechtswege van minimumreserveverplichtingen voor instellingen in het geval dat hun vergunning is ingetrokken of dat zij daarvan afstand hebben gedaan, alsmede in het geval dat zij onderworpen zijn aan een liquidatieprocedure. Deze ontheffing van rechtswege wordt omwille van administratieve efficiency passend geacht. Ten slotte is de berekeningsformule inzake de compensatie van aangehouden verplichte reserves gewijzigd op grond van het feit dat op één en dezelfde dag meer dan één herfinancieringstransactie kan worden verrekend (hetgeen bijvoorbeeld het geval kan zijn bij een zogenoemde "split tender").

De Verordening is vandaag gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en is beschikbaar op de website van de ECB. De Verordening treedt op 24 mei 2002 in werking.

Contactpersonen voor de media