ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

23 Απριλίου 2002

23 Απριλίου 2002

Κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 18 Απριλίου 2002, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε νέο κανονισμό σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό της 1ης Δεκεμβρίου 1998 (ΕΚΤ/1998/15).

Σκοπός του νέου κανονισμού είναι να αποσαφηνίσει ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών. Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος θα υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Επιπλέον, θεσπίζεται η αυτοδίκαιη απαλλαγή των ιδρυμάτων από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας τους ή παραίτησης από αυτήν, καθώς και στην περίπτωση που κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισής τους. Η εν λόγω αυτοδίκαιη απαλλαγή κρίνεται σκόπιμη για λόγους αποτελεσματικότητας σε διοικητικό επίπεδο. Τέλος, ο τύπος που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των τόκων επί των τηρούμενων υποχρεωτικών αποθεματικών τροποποιείται λόγω της πιθανότητας διακανονισμού, την ίδια ημέρα, περισσότερων της μιας πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης (όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση παράλληλης δημοπρασίας).

Ο κανονισμός, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2002, δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είναι δε διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ.

Εκπρόσωποι Τύπου