Κατάλογος των συσκευών εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων οι οποίες έχουν υποβληθεί σε έλεγχο

Εισαγωγή

Στο παρακάτω πλαίσιο παρέχεται πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων η οποία περιέχει τις συσκευές εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ). Τα αποτελέσματα ελέγχου ενδέχεται να διευκολύνουν τους χρήστες τραπεζογραμματίων στην επιλογή συσκευής εντοπισμού πλαστών τραπεζογραμματίων.

Πεδίο εφαρμογής

Οι συσκευές που παρατίθενται στον κατάλογο δεν πληρούν τα κριτήρια ώστε να χαρακτηρίζονται μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία. Επομένως, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πιστωτικά ιδρύματα ή λοιπούς φορείς που διαχειρίζονται μετρητά για την αυτόματη εξακρίβωση της γνησιότητας τραπεζογραμματίων ευρώ τα οποία προορίζονται για επανακυκλοφορία μέσω αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών και λοιπών μηχανημάτων διάθεσης μετρητών που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες.

Για τα αποτελέσματα ελέγχου των μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, βλ. τον κατάλογο με τους τύπους μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που έχουν επιτύχει σε ελέγχους (όπως αναφέρονται στο άρθρο 6(1α) του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) 1338/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) 44/2009).

Αποτελέσματα ελέγχου

Συσκευές εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων - Αναζήτηση με πλήρες κείμενο

Αναζητάτε μια συγκεκριμένη «συσκευή εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων»;

Πληκτρολογήστε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Κωδικός αναγνώρισης συσκευής
 • Ονομασία συσκευής
 • Κατηγορία συσκευής
 • Επωνυμία κατασκευαστή
 • Πόλη κατασκευαστή
 • Χώρα κατασκευαστή

για να λάβετε αποτελέσματα από τη βάση δεδομένων.

Για να δείτε τον κατάλογο των συσκευών με δυνατότητα επεξεργασίας των νέων τραπεζογραμματίων των 5 και των 10 ευρώ της σειράς ''Ευρώπη'', πληκτρολογήστε ''ΕS2''.

Αναζήτηση:

Παρατηρήσεις

 1. Δεν είναι σαφές αν η συσκευή συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Η συσκευή δεν υποστηρίζει όλες τις ονομαστικές αξίες. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να πληροφορηθείτε ποιες ονομαστικές αξίες υποστηρίζονται.
 3. Η συσκευή υποστηρίζει όλες τις μορφές τροφοδότησης.
 4. Η συσκευή υποστηρίζει μόνο μία μορφή τροφοδότησης.
  1. Η σωστή μορφή τροφοδότησης αναφέρεται με σαφήνεια στη συσκευή.
  2. Η σωστή μορφή τροφοδότησης δεν αναφέρεται (με σαφήνεια) στη συσκευή.
 5. Η εταιρεία δεν παρέχει διευκρινίσεις για τα χαρακτηριστικά εξακρίβωσης της γνησιότητας που ελέγχει η συσκευή.
 6. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να πληροφορηθείτε αν οι οδηγίες χρήσης διατίθενται στη γλώσσα της επιλογής σας.
 7. Στις οδηγίες χρήσης δεν αναφέρεται ο τρόπος και η συχνότητα συντήρησης της συσκευής ώστε να παραμένει σε σωστή λειτουργία.
 8. Ο χρήστης δεν μπορεί να εξακριβώσει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της συσκευής.

Παραίτηση από ευθύνη

 1. Τα πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο είναι, σύμφωνα με όσα μπορούν καλύτερα να γνωρίζουν η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ, αυτά που κατά την τελευταία ενημέρωση της δέσμης ελέγχου είχαν εντοπιστεί συχνότερα σε κυκλοφορία στη ζώνη του ευρώ. Εφόσον η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ δεν μπορούν να προβλέψουν ή να αποκλείσουν την πιθανότητα εμφάνισης νέων τύπων πλαστών τραπεζογραμματίων μετά την ενημέρωση της δέσμης ελέγχου, είναι ευθύνη των κατασκευαστών να ελέγχουν εκ νέου ανά τακτά διαστήματα τα διάφορα είδη συσκευών. Επιπλέον, είναι ευθύνη των διανομέων και των χρηστών των συσκευών αυτών να ενημερώνουν περιοδικά τους αισθητήρες εξακρίβωσης γνησιότητας οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στις συσκευές τους με σκοπό τον εντοπισμό νέων τύπων πλαστών τραπεζογραμματίων.
 2. Στον βαθμό που επιτρέπουν οι ισχύοντες νόμοι, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ δεν φέρουν καμία ευθύνη (i) για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που μπορεί να προκύψει από τη διενέργεια των ελέγχων ή τη δημοσίευση, τη μη δημοσίευση ή τη διαγραφή από την παρούσα σελίδα του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ των αποτελεσμάτων ελέγχου, ή (ii) για το αποτέλεσμα των ελέγχων. Η παραίτηση από ευθύνη της Deutsche Bundesbank και της Banco de Portugal διατυπώνεται ξεχωριστά.1
 3. Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα ελέγχου ούτε περιέχουν ούτε υπονοούν τυχόν συστάσεις από μέρους της ΕΚΤ ή των ΕθνΚΤ ότι τρίτα μέρη θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον τύπο της συσκευής που υποβλήθηκε σε έλεγχο.
 4. Η παρούσα δήλωση δεν αποτελεί εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, από μέρους της ΕΚΤ ή των ΕθνΚΤ ότι τα είδη των συσκευών που υποβάλλονται σε έλεγχο μπορούν να εντοπίζουν πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ συνεχώς και χωρίς σφάλματα, ή να ελέγχουν την καταλληλότητά τους προς χρήση ή να επιτυγχάνουν τον σκοπό τους, ανεξάρτητα εάν οι χρήστες των συσκευών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις χρήσης ή όχι.

1 Παραίτηση από ευθύνη (2) της Deutsche Bundesbank:

Η Deutsche Bundesbank δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για (i) τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία που αφορά τη διενέργεια των ελέγχων ή τη δημοσίευση ή τη μη δημοσίευση των αποτελεσμάτων ελέγχου ή τη διαγραφή τους από την ιστοσελίδα της ΕΚΤ, ή (ii) για το αποτέλεσμα των ελέγχων, εκτός εάν η ζημία αυτή προκληθεί εσκεμμένα ή λόγω σοβαρής αμέλειας εκ μέρους της Deutsche Bundesbank. Επιπροσθέτως παραμένει σε ισχύ ο περιορισμός της ευθύνης όπως αναφέρεται στη γενική παραίτηση από ευθύνη της Deutsche Bundesbank.

1 Παραίτηση από ευθύνη (2) της Banco de Portugal:

Η διενέργεια των ελέγχων και η δημοσίευση ή η μη δημοσίευση των αποτελεσμάτων ελέγχου ή η διαγραφή τους από την ιστοσελίδα της ΕΚΤ δεν υποδηλώνει την ανάληψη ευθύνης για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία η οποία σχετίζεται με αυτά τα ζητήματα.