Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 15. rujna 2017.

19. rujna 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 15. rujna 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,2 mlrd. EUR na 259,8 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

14. rujna 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

85 mil. USD

35 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,6 mlrd. EUR na 284,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,7 mlrd. EUR na 1.142 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 35,6 mlrd. EUR na 198,1 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 13,5 mlrd. EUR na 123,4 mlrd. EUR. U srijedu, 13. rujna 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 4,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 4 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (gotovo je nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 649 mlrd. EUR (u odnosu na 635,8 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14 mlrd. EUR na 2.200 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 15. rujna 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

7,2 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

4,8 mlrd. EUR

–0,1 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

230,0 mlrd. EUR

+1,5 mlrd. EUR

–0,5 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,6 mlrd. EUR

+0,0 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

111,2 mlrd. EUR

+2,1 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.731,0 mlrd. EUR

+13,0 mlrd. EUR

–2,0 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

91,2 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 25,2 mlrd. EUR na 1.238,9 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 078 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 302 937 984
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 74 523 −23
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 228 415 1 007
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 039 −2 697
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 640 1 518
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 640 1 518
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 772 476 −357
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 3 986 −324
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 768 382 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 109 −33
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 61 522 544
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 484 140 12 396
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 199 978 14 046
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 284 162 −1 650
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 735 0
9 Ostala imovina 235 309 −3 288
Ukupno imovina 4 308 875 9 099
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 141 969 −735
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 887 971 −12 040
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 238 930 −25 223
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 649 010 13 197
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 30 −14
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 6 689 −7 764
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 324 261 31 883
  5.1 Opća država 198 079 35 616
  5.2 Ostale obveze 126 182 −3 733
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 175 532 308
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 707 −758
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 780 −1 170
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 9 780 −1 170
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 705 0
10 Ostale obveze 224 052 −624
11 Računi revalorizacije 371 913 0
12 Kapital i pričuve 102 297 0
Ukupno obveze 4 308 875 9 099

Kontaktni podatci za medije