De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 september 2017

19 september 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 15 september 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 259,8 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

14 september 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 85 miljoen

USD 35 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,6 miljard naar EUR 284,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 1.142 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 35,6 miljard naar EUR 198,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 13,5 miljard naar EUR 123,4 miljard. Op woensdag 13 september 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 4,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 4 miljard, met een looptijd van zeven dagen, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vrijwel onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 649 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 635,8 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14 miljard naar EUR 2.200 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 15 september 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 7,2 miljard

-

-

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 4,8 miljard

-

-EUR 0,1 miljard

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 230,0 miljard

+EUR 1,5 miljard

-EUR 0,5 miljard

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 24,6 miljard

+EUR 0,0 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 111,2 miljard

+EUR 2,1 miljard

-

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.731,0 miljard

+EUR 13,0 miljard

-EUR 2,0 miljard

Programma voor de effectenmarkten

EUR 91,2 miljard

-

-

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 25,2 miljard naar EUR 1.238,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 379.078 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 302.937 984
  2.1 Vorderingen op het IMF 74.523 −23
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 228.415 1.007
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.039 −2.697
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.640 1.518
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.640 1.518
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 772.476 −357
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 3.986 −324
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 768.382 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 109 −33
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 61.522 544
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.484.140 12.396
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.199.978 14.046
  7.2 Overige waardepapieren 284.162 −1.650
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.735 0
9 Overige activa 235.309 −3.288
Totaal activa 4.308.875 9.099
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.141.969 −735
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.887.971 −12.040
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.238.930 −25.223
  2.2 Depositofaciliteit 649.010 13.197
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 30 −14
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.689 −7.764
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 324.261 31.883
  5.1 Overheid 198.079 35.616
  5.2 Overige verplichtingen 126.182 −3.733
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 175.532 308
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.707 −758
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.780 −1.170
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.780 −1.170
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.705 0
10 Overige passiva 224.052 −624
11 Herwaarderingsrekeningen 371.913 0
12 Kapitaal en reserves 102.297 0
Totaal passiva 4.308.875 9.099

Contactpersonen voor de media