Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 15. september 2017

19. september 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

15. septembril 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,2 miljardi euro võrra 259,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

14. september 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

85 miljonit USA dollarit

35 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,6 miljardi euro võrra 284,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,7 miljardi euro võrra 1142 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 35,6 miljardi euro võrra 198,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 13,5 miljardi euro võrra 123,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 13. septembril 2017 möödus 4,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 4 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 649 miljardi euro ulatuses (võrreldes 635,8 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14 miljardi euro võrra 2200 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 15. september 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

7,2 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

4,8 miljardit eurot

–0,1 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

230,0 miljardit eurot

+1,5 miljardit eurot

–0,5 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,6 miljardit eurot

+0,0 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

111,2 miljardit eurot

+2,1 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1731,0 miljardit eurot

+13,0 miljardit eurot

–2,0 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

91,2 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 25,2 miljardi euro võrra 1238,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 078 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 302 937 984
  2.1 Nõuded RVFle 74 523 −23
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 228 415 1 007
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 039 −2 697
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 640 1 518
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 640 1 518
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 772 476 −357
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 3 986 −324
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 768 382 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 109 −33
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 61 522 544
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 484 140 12 396
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 199 978 14 046
  7.2 Muud väärtpaberid 284 162 −1 650
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 735 0
9 Muud varad 235 309 −3 288
Varad kokku 4 308 875 9 099
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 141 969 −735
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 887 971 −12 040
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 238 930 −25 223
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 649 010 13 197
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 30 −14
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 689 −7 764
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 324 261 31 883
  5.1 Valitsussektor 198 079 35 616
  5.2 Muud kohustused 126 182 −3 733
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 175 532 308
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 707 −758
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 780 −1 170
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 780 −1 170
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 705 0
10 Muud kohustused 224 052 −624
11 Ümberhindluskontod 371 913 0
12 Kapital ja reservid 102 297 0
Kohustused kokku 4 308 875 9 099

Kontaktandmed