Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 15 września 2017 roku

19 września 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 15.09.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld EUR, do 259,8 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

14.09.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

85 mln USD

35 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,6 mld EUR, do 284,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,7 mld EUR, do 1142 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 35,6 mld EUR, do 198,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 13,5 mld EUR, do 123,4 mld EUR. W środę 13.09.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 4,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 4 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 649 mld EUR (wobec 635,8 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14 mld EUR, do 2200 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 15.09.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

7,2 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

4,8 mld EUR

−0,1 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

230,0 mld EUR

+1,5 mld EUR

−0,5 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

24,6 mld EUR

+0,0 mld EUR

−0,0 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

111,2 mld EUR

+2,1 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1731,0 mld EUR

+13,0 mld EUR

−2,0 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

91,2 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 25,2 mld EUR, do 1238,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 379.078 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 302.937 984
  2.1 Należności od MFW 74.523 −23
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 228.415 1.007
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.039 −2.697
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.640 1.518
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.640 1.518
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 772.476 −357
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 3.986 −324
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 768.382 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 109 −33
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 61.522 544
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.484.140 12.396
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.199.978 14.046
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 284.162 −1.650
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.735 0
9 Pozostałe aktywa 235.309 −3.288
Aktywa razem 4.308.875 9.099
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.141.969 −735
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.887.971 −12.040
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.238.930 −25.223
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 649.010 13.197
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 30 −14
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.689 −7.764
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 324.261 31.883
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 198.079 35.616
  5.2 Pozostałe zobowiązania 126.182 −3.733
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 175.532 308
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.707 −758
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.780 −1.170
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.780 −1.170
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.705 0
10 Pozostałe pasywa 224.052 −624
11 Różnice z wyceny 371.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.297 0
Pasywa razem 4.308.875 9.099

Kontakt z mediami