Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 15. septembru 2017

19. septembra 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 15. septembra 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) vzrástla o 0,2 mld. EUR na 259,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

14. septembra 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

85 mil. USD

35 mil. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,6 mld. EUR na 284,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,7 mld. EUR na 1 142 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 35,6 mld. EUR na 198,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 13,5 mld. EUR na 123,4 mld. EUR. V stredu 13. septembra 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 4,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 4 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 649 mld. EUR (v porovnaní so 635,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14 mld. EUR na 2 200 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 15. septembru 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

7,2 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

4,8 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

230,0 mld. EUR

+1,5 mld. EUR

-0,5 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,6 mld. EUR

+0,0 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

111,2 mld. EUR

+2,1 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 731,0 mld. EUR

+13,0 mld. EUR

-2,0 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

91,2 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 25,2 mld. EUR na 1 238,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 078 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 302 937 984
  2.1 Pohľadávky voči MMF 74 523 −23
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 228 415 1 007
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 039 −2 697
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 640 1 518
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 640 1 518
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 772 476 −357
  5.1 Hlavné refinančné operácie 3 986 −324
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 768 382 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 109 −33
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 61 522 544
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 484 140 12 396
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 199 978 14 046
  7.2 Ostatné cenné papiere 284 162 −1 650
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 735 0
9 Ostatné aktíva 235 309 −3 288
Aktíva spolu 4 308 875 9 099
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 141 969 −735
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 887 971 −12 040
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 238 930 −25 223
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 649 010 13 197
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 30 −14
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 689 −7 764
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 324 261 31 883
  5.1 Verejná správa 198 079 35 616
  5.2 Ostatné záväzky 126 182 −3 733
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 175 532 308
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 707 −758
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 780 −1 170
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 780 −1 170
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 705 0
10 Ostatné pasíva 224 052 −624
11 Účty precenenia 371 913 0
12 Základné imanie a rezervy 102 297 0
Pasíva spolu 4 308 875 9 099

Kontakt pre médiá