Stosunki europejskie

Informacje ogólne

Ta część serwisu poświęcona jest stosunkom EBC z innymi instytucjami i organami europejskimi. Zawiera także informacje o strukturze i funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej (UGW).

Informacje o zasadach rozliczania się przez EBC z odpowiedzialności w związku z zadaniami nadzorczymi można znaleźć na stronie internetowej nadzoru bankowego.

  • W wypełnianiu swojej misji i zadań Europejski Bank Centralny jest niezależny. Jednocześnie z racji tej niezależności EBC ma obowiązek rozliczać się ze swoich działań przed obywatelami Europy i ich organem przedstawicielskim – Parlamentem Europejskim.
  • W praktyce EBC prowadzi z Parlamentem Europejskim regularny dialog, na który składają się przede wszystkim cokwartalne wystąpienia prezesa EBC przed Komisją Gospodarczą i Monetarną (ECON) oraz prezentacja raportów rocznych EBC na sesji plenarnej Parlamentu. Przed komisją ECON występują także inni członkowie Zarządu EBC.
  • Ponadto EBC odpowiada na pisemne interpelacje posłów, które są publikowane wraz z odpowiedziami w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC w części Publikacje.

więcej informacji

  • Do największych osiągnięć integracji europejskiej należą utworzenie UGW i wprowadzenie euro. Proces integracji zaczął się na początku lat 50. XX w. wraz z deklaracją Schumana, po której sześć państw europejskich utworzyło Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (zob. Chronologia integracji europejskiej).
  • W wyniku podpisania w 1957 r. traktatów rzymskich, ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą, proces integracji poszerzył się (przyłączyły się kolejne kraje) i pogłębił (objął więcej dziedzin polityki). W 1992 r. państwa członkowskie podpisały traktat z Maastricht, przewidujący wprowadzenie UGW w trzech etapach (zob. Unia gospodarcza i walutowa). W UGW politykę pieniężną i kursową prowadzi się na poziomie strefy euro jako całości, natomiast polityka gospodarcza w dużej części pozostaje w gestii państw członkowskich, choć w granicach wyznaczonych przez europejskie zasady ramowe (zob. Ramy polityki w UGW).
  • EBC powstał 1 czerwca 1998 r., a 1 stycznia 1999 r. przejął prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej. Mimo że EBC jest integralną częścią struktury instytucjonalnej UE, na mocy Traktatu przysługuje mu status specjalny. Oznacza to zwłaszcza, że jest w pełni niezależny w wypełnianiu swojej misji i zadań (zob. Niezależność).
  • Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego 1 grudnia 2009 r. EBC otrzymał status instytucji unijnej. Zmiana ta została wprowadzona w celu zwiększenia przejrzystości ram instytucjonalnych UE, nie ma jednak istotnych konsekwencji dla działalności operacyjnej EBC ani Europejskiego Systemu Banków Centralnych / Eurosystemu.
  • Z wielu względów – ekonomicznych, funkcjonalnych i prawnych – EBC współpracuje z innymi instytucjami i organami europejskimi. Do instytucji tych należą: Rada Europejska, Rada UE (ECOFIN) i Eurogrupa oraz ich komitety przygotowawcze (np. Komitet Ekonomiczno-Finansowy i Komitet Polityki Gospodarczej), Parlament Europejski, Europejski Trybunał Rozrachunkowy i Europejski Trybunał Sprawiedliwości (zob. Współpraca europejska).