PRESSMEDDELANDE

Offentliggörande av Europeiska revisionsrättens rapport om effektiviteten i ECB:s förvaltning för budgetåret 2007 och ECB:s svar

9 februari 2010

Europeiska centralbanken (ECB) har idag offentliggjort Europeiska revisionsrättens rapport om effektiviteten i ECB:s förvaltning för budgetåret 2007 samt ECB:s svar. Revisionsrättens rapport har upprättats i enlighet med artikel 27.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Rapporten och ECB:s svar publiceras i Europeiska unionens officiella tidning den 9 februari och finns på ECB:s webbplats.

European Central Bank

Kontakt för media