PRESSMEDDELANDE

Belopp som skall tilldelas genom långfristiga refinansieringstransaktioner andra halvåret 2002

10 juli 2002

ECB-rådet beslutade att minska tilldelningsbeloppet för var och en av de långfristiga refinansieringstransaktioner som skall genomföras andra halvåret 2002 från 20 miljarder EUR till 15 miljarder EUR.

Detta belopp tar hänsyn till beräknade likviditetsbehov för banksystemet i euroområdet under andra halvåret 2002 och visar att Eurosystemet även fortsättningsvis i huvudsak ämnar tillgodose likviditetsbehoven genom de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna.

ECB-rådet kan besluta att ändra tilldelningsbeloppet i början av nästa år.

Kontakt för media