Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových mier)

Január 2009

Operačné záležitosti

Poskytovanie likvidity vo švajčiarskych frankoch zmluvným stranám Eurosystému

Dňa 15. januára 2009 Rada guvernérov po dohode so Swiss National Bank (SNB) rozhodla, že bude zmluvným stranám Eurosystému aj naďalej poskytovať likviditu vo švajčiarskych frankoch (CHF) prostredníctvom týždňových tendrov swapov EUR/CHF, a to minimálne do konca apríla 2009. V tejto súvislosti ECB a SNB 16. januára 2009 na svojich internetových stránkach zverejnili spoločnú tlačovú správu.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k slovinským štátnym zárukám

Dňa 19. decembra 2008 Rada guvernérov na žiadosť slovinského ministerstva financií prijala stanovisko k požiadavkám a podmienkam poskytovania štátnych záruk (CON/2008/88). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k lotyšským nástrojom menovej politiky

Dňa 19. decembra 2008 Rada guvernérov na žiadosť Latvijas Banka prijala stanovisko k nástrojom menovej politiky (CON/2008/89). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k maďarským opatreniam týkajúcim sa spracovania a distribúcie bankoviek a mincí a opatreniam proti falšovaniu

Dňa 22. decembra 2008 Rada guvernérov na žiadosť Magyar Nemzeti Bank prijala stanovisko k spracovaniu a distribúcii bankoviek a mincí a k technickým opatreniam na prevenciu falšovania (CON/2008/90). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k pravidlám Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique týkajúcim sa odstupného

Dňa 22. decembra 2008 Rada guvernérov na žiadosť belgického ministerstva spravodlivosti prijala stanovisko k uplatňovaniu obmedzení voči Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique týkajúcich sa odstupného pre výkonných riaditeľov kótovaných spoločností (CON/2008/91). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k slovinským štátnym úverom

Dňa 22. decembra 2008 Rada guvernérov na žiadosť slovinského ministerstva financií prijala stanovisko k požiadavkám a podmienkam poskytovania štátnych úverov (CON/2008/92). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k návrhu právneho predpisu Spoločenstva o cezhraničných platbách

Stanovisko ECB k lotyšským štátnym zárukám

Dňa 7. januára 2009 Rada guvernérov na žiadosť lotyšského ministerstva financií prijala stanovisko k štátnym zárukám za bankové úvery (CON/2009/2). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k slovinským štátnym kapitálovým investíciám

Dňa 8. januára 2009 Rada guvernérov na žiadosť slovinského ministerstva financií prijala stanovisko k podmienkam štátnych kapitálových investícií a konverzii dlhu na podielové účasti podľa zákona o verejných financiách (CON/2009/3). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Údaje na analýzu mzdového vývoja vo verejnom sektore

Dňa 19. decembra 2008 Rada guvernérov, potom ako vzala na vedomie správu Štatistického výboru o údajoch na analýzu rastu miezd vo verejnom sektore členských štátov eurozóny, vyjadrila svoju podporu návrhu, aby národné štatistické úrady v rámci štvrťročných národných sektorových účtov pravidelne uvádzali odhady zamestnanosti vo verejnej správe, podľa možností ako ekvivalent počtu zamestnancov na plný úväzok.

Nariadenie ECB o štatistike účelových finančných spoločností

Dňa 19. decembra 2008 Rada guvernérov prijala nariadenie o štatistike aktív a pasív účelových finančných spoločností zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (ECB/2008/30). Nariadenie bude čoskoro zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Usmernenie ECB o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov

Dňa 19. decembra 2008 Rada guvernérov prijala usmernenie, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie) (ECB/2008/31). Usmernenie bude v príslušnom čase zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Nariadenie ECB o konsolidovanej súvahe sektora peňažných finančných inštitúcií

Dňa 19. decembra 2008 Rada guvernérov prijala nariadenie o súvahe sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (ECB/2008/32). Nariadenie bude v príslušnom čase zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Riadenie organizácie

Rozhodnutie ECB o záležitostiach súvisiacich so vstupom Národnej banky Slovenska do Eurosystému

Dňa 31. decembra 2008 Rada guvernérov prijala rozhodnutie o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkoch Národnej banky Slovenska do rezervných fondov a rezerv Európskej centrálnej banky (ECB/2008/33). Rozhodnutie bude v príslušnom čase zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB

Dohoda o pohľadávke Národnej banky Slovenska podľa článku 30.3 Štatútu ESCB

Dňa 31. decembra 2008 ECB a Národná banka Slovenska uzavreli dohodu o pohľadávke pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Národnej banky Slovenska podľa článku 30.3 Štatútu ESCB. Dohoda bude v príslušnom čase zverejnená v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Kontakt pre médiá