De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 augustus 2013

3 september 2013

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 30 augustus 2013 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 211,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de week die eindigde op 30 augustus 2013 heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 353 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1 miljard naar EUR 919,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 86,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 18,8 miljard naar EUR 529,3 miljard. Op woensdag 28 augustus 2013 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 97,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 97,1 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 192,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 190,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Gedurende de week verliep een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 5,8 miljard en werd een nieuwe van EUR 6,8 miljard verrekend, terwijl van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 0,3 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 70,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 87,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 250,1 miljard Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 30 augustus 2013 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 190,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 43,7 miljard en EUR 15,8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 16,1 miljard naar EUR 272,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 319.969 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 249.648 −781
2.1 Vorderingen op het IMF 84.569 −86
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 165.079 −695
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.960 1.154
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.304 29
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.304 29
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 790.549 200
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 97.126 −604
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 693.292 687
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 131 116
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 79.674 −1.174
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 603.118 583
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 250.139 −458
7.2 Overige waardepapieren 352.979 1.041
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.356 0
9 Overige activa 243.062 −205
Totaal activa 2.360.639 −193
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 919.379 1.032
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 533.479 −2.450
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 272.260 16.112
2.2 Depositofaciliteit 70.569 −16.655
2.3 Termijndeposito's 190.500 −2.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 149 93
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.565 −574
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 108.765 −692
5.1 Overheid 86.445 −208
5.2 Overige verplichtingen 22.320 −484
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 135.006 3.223
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.840 250
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.762 −108
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.762 −108
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.240 0
10 Overige passiva 221.504 −875
11 Herwaarderingsrekeningen 284.680 0
12 Kapitaal en reserves 90.419 0
Totaal passiva 2.360.639 −193

Contactpersonen voor de media