Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Mei 2007

Operationele aangelegenheden

Indicatieve kalenders voor de tendertransacties en de reserve-aanhoudingsperiodes van het Eurosysteem

Op 16 mei 2007 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de indicatieve kalenders voor de tendertransacties en de reserve-aanhoudingsperiodes van het Eurosysteem in 2008. De nadere details worden verstrekt in twee persberichten, die vandaag zijn gepubliceerd op de website van de ECB.

Wijziging van de criteria voor activa die beleenbaar zijn als onderpand voor krediettransacties van het Eurosysteem

Op 24 mei 2007 heeft de Raad van Bestuur besloten dat verhandelbare activa die vóór 31 mei 2007 zijn uitgegeven en die worden verhandeld op niet-gereguleerde markten die thans voldoen aan de door het Eurosysteem vastgelegde vereisten voor veiligheid en toegankelijkheid maar niet aan die voor transparantie, als onderpand kunnen worden blijven gebruikt tot en met 31 december 2009 maar daarna niet langer beleenbaar zullen zijn. De ongedekte verhandelbare activa op de tweede lijst die door kredietinstellingen zijn uitgegeven zullen op 31 mei 2007 zijn uitgefaseerd en na die datum niet-beleenbaar zijn. Een persbericht waarin dit besluit wordt bekendgemaakt is vandaag gepubliceerd op de website van de ECB.

Verduidelijking van de criteria voor activa die beleenbaar zijn als onderpand voor krediettransacties van het Eurosysteem

Op 24 mei 2007 heeft de Raad van Bestuur besloten dat op activa die vóór 1 januari 2007 zijn uitgegeven door buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of de G-10-landen die niet tot de EER behoren gevestigde entiteiten tot en met 31 december 2011 het oude regime van toepassing zal blijven. Verdere informatie hierover wordt verstrekt in het persbericht dat vandaag is gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen en Marktinfrastructuur

Toezichtkader voor betaalkaart-schemes – publieke consultatie

Op 27 april 2007 heeft de Raad van Bestuur besloten een publieke consultatie van start te doen gaan betreffende de vereisten van het Eurosysteem voor betaalkaart- schemes. De consultatie is op 3 mei 2007 bekendgemaakt op de website van de ECB.

Voorzitter van de Adviesgroep van het TARGET2-Effecten-project

Op 30 april 2007 heeft de Raad van Bestuur J.-M- Godeffroy, Directeur-Generaal Betalingssystemen en Marktinfrastructuur bij de ECB, benoemd tot Voorzitter van de Adviesgroep van het TARGET2-Effecten-project.

Toezicht op betalingsinfrastructuren – publieke consultatie betreffende de gemeenschappelijke Eurosysteem-methodologie

Op 4 mei 2007 heeft de Raad van Bestuur besloten een publieke consultatie van start te doen gaan betreffende de voorgestelde gemeenschappelijke Eurosysteem-methodologie voor de beoordeling van eurobetalingssystemen die van systeemkritisch of zeer groot belang zijn aan de hand van de zogeheten “Core Principles”. De consultatie is op 14 mei 2007 bekendgemaakt op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en Financieel toezicht

De invloed van “Solvency II” op de financiële stabiliteit

Op 22 mei 2007 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een rapport met de titel “Potential impact of Solvency II on financial stability” (Potentiële invloed van “Solvency II” op de financiële stabiliteit), waarin de mogelijke consequenties van het nieuwe regelgevingsregime voor de financiële stabiliteit worden geanalyseerd. Het rapport zal worden toegezonden aan de Europese Commissie om te worden opgenomen in de zogeheten Impact Assessment Studies (IAS) die het komende voorstel van de Europese Commissie voor de Solvency II-Richtlijn zullen begeleiden. Het rapport zal, gelijktijdig met de publicatie door de Commissie van de IAS, in juli 2007 op de website van de ECB worden gepubliceerd.

Financial Stability Review – juni 2007

Op 24 mei 2007 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de uitgave van juni 2007 van de Financial Stability Review van het eurogebied, die medio juni 2007 zal worden gepubliceerd op de website van de ECB. In deze Review wordt een veelomvattende beoordeling gegeven van het vermogen van het financiële stelsel van het eurogebied negatieve verstoringen op te vangen en worden de voornaamste bronnen van risico’s voor en kwetsbaarheden van de stabiliteit van het financiële stelsel van het eurogebied onderzocht.

Voorzitter van het Comité voor Bankentoezicht

Op 24 mei 2007 heeft de Raad van Bestuur, na de terugtreding van Edgar Meister, Peter Praet (lid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique) met onmiddellijke ingang benoemd tot de nieuwe voorzitter van het Comité.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake Letlandse monetaire-beleidsinstrumenten

Op 30 april 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Latvijas Banka, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake monetaire-beleidsinstrumenten en het effectenafwikkelingssysteem van Latvijas Banka (CON/2007/12). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake wijzigingen in de statuten van de Bank of Greece

Op 8 mei 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Bank of Greece, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Bank of Greece ter aanpassing aan ontwikkelingen in het stelsel van zekerheidsstelling van het Eurosysteem en ter waarborging van de goede werking van betalingssystemen (CON/2007/13). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake wijzigingen in de statuten van de Magyar Nemzeti Bank

Op 24 mei 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de statuten van Magyar Nemzeti Bank met betrekking tot de structuur en het bestuur van Magyar Nemzeti Bank (CON/2007/14). Het Advies zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Statistieken

Publieke committering van het ESCB op het terrein van statistieken

Op 24 mei 2007 hebben de besluitvormende organen van de ECB hun goedkeuring gehecht aan de publicatie van een committering ten aanzien van de kernwaarden en -beginselen voor de verzameling, samenstelling en verspreiding van statistieken door het Europees Stelsel van Centrale Banken. Deze committering zal op 29 mei 2007 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media