ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Augusti 2009

Extern kommunikation

Månadsrapport om Eurosystemets program för köp av säkerställda obligationer

ECB-rådet godkände den 6 augusti den första månadsrapporten om Eurosystemets program för köp av säkerställda obligationer. Rapporten ska ge marknadsaktörerna och allmänheten uppdatering varje månad om hur detta program implementeras samt om marknaden för säkerställda obligationer. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Operativa frågor

ECB-beslut om administrationen av upplånings- och utlåningsoperationer

Den 19 juni 2009 antog ECB-rådet ett beslut om ändring av beslut ECB/2003/14 om administrationen av Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd (ECB/2009/17). Beslutet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 22 juli 2009 och finns även på ECB:s webbplats.

Godkännande av ICAP S.A. och Lince SpA som ECAF kreditbedömningssystem

Den 30 juli 2009 godkände ECB-rådet två leverantörer av företagsinformation, ICAP S.A. (Grekland) och Lince SpA (Italien) som ratingverktyg för Eurosystemets ramverk för kreditbedömning (ECAF). Listan över godkända ECAF-system har uppdaterats och finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Bedömning av relälänken mellan värdepappersavvecklingssystem i euroområdet

Den 17 juli 2009 godkände ECB-rådet att en ny relälänk från Clearstream Banking AG Frankfurt (CBF) via Clearstream Banking S.A. Luxembourg (CBL) till Slovenian Central Securities Clearing Corporation (Centralna klirinško depotna družba – KDD) får användas vid ställande av säkerhet i Eurosystemets kreditoperationer. Mer detaljerad information finns i ett pressmeddelande som publicerades på ECB:s webbplats den 22 juli 2009.

Ramverken för tillsyn av systemen för kreditöverföringar och direktbetalningar

Den 6 augusti 2009 beslutade ECB-rådet att inleda ett offentligt samråd om utkastet till ramverk för systemen för kreditöverföringar och direktbetalningar. ECB-rådet beslutade även att ECB och de nationella centralbankerna ska vara kontaktpunkter för de nationella systemen och att andra deltagare i sina länder och att de också ska vara beredda att tillhandahålla mer information eller diskutera frågor som rör detta ramverk.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Eurosystemets bidrag till kommissionens konsultation om system för insättningsgarantier

Den 6 augusti 2009 godkände ECB-rådet ett bidrag från Eurosystemet till kommissionens consultation om granskning av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar. Bidraget kommer att publiceras på ECB:s webbplats sedan det överförts till kommissionen.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om proceduren för att ändra den officiella växelkursen för litas i Litauen

Den 20 juli antog ECB-rådet, på begäran av talmannen i Seimas (parlamentet) i Litauen, ett yttrande om tillvägagångssättet för att ändra litasens officiella växelkurs (CON/2009/61). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om spansk lagstiftning om bankomstruktureringen kapitalbaser

Den 22 juli 2009 antog ECB-rådet, på begäran av den spanska ekonomiministern, ett yttrande om bankomstruktureringen samt förstärkningen av kreditinstitutens kapitalbas (CON/2009/62). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ett ändrat förslag till rättsregler om beskattningen av Banca d'Italias guldreserver

Den 24 juli 2009 antog ECB-rådet, på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet, ett yttrande om ett ändrat förslag till rättsregler om beskattningen av Banca d'Italias guldreserver  (CON/2009/63). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om allmänhetens tillgång till information om högre tjänstemäns förmögenhet i Slovenien

Den 27 juli 2009 antog ECB-rådet, på begäran av ordföranden i det slovenska parlamentet, ett yttrande om allmänhetens tillgång till information om högre tjänstemäns förmögenhet (CON/2009/64). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Statistik

ECB:s riktlinje om statistik över offentliga finanser

Den 31 juli 2009 antog ECB-rådet en riktlinje om statistik över den offentliga sektorns finanser (omarbetning) (ECB/2009/20). Riktlinjen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Internationellt och Europeiskt samarbete

Förlängning av Eurosystemets samarbetsprogram med den ryska centralbanken

Den 21 juli 2009 godkände ECB-rådet en förlängning på tre månader, fram till slutet at mars 2011, av samarbetsprogrammet inom områdena för banktillsyn och internrevision som lanserades av Eurosystemet och den ryska centralbanken den 20 mars 2008.

Organisationsstyrning

ECB-riktlinje om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom ECBS

Den 17 juli 2009 antog ECB-rådet en riktlinje, om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2009/18). Riktlinjen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 4 augusti 2009 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-beslut om ECB:s årbokslut

Den 17 juli 2009 antog ECB-rådet ett beslut om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2009/19). Beslutet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 4 augusti 2009 och finns även på ECB:s webbplats.

Ordförande för kommittén för betalnings- och avvecklingssystem

Den 6 augusti 2009 utnämnde ECB-rådet Daniela Russo till ordförande för kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (PSSC) från den 1 september 2009. Hon utnämndes även till direktör för betalningssystem och marknadsinfrastruktur vid ECB med start den 15 augusti 2009. Hennes förordnande löper ut 31 augusti 2010, samtidigt med samtliga förordnanden för Eurosystemets/ECBS kommittéers ordföranden och budgetkommitténs ordförande, vilka (åter)utnämndes av ECB-rådet 19 juli 2007 för tre år.

Kontakt för media