EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

elokuu 2009

Viestintä

Kuukausittainen raportti katettujen joukkolainojen osto-ohjelmasta

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.8.2009 ensimmäisen eurojärjestelmän omaa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaa koskevan kuukausittaisen raportin (”Monthly report on the Eurosystem covered bond purchase programme”). Raporttien tarkoituksena on tiedottaa markkinaosapuolille ja suurelle yleisölle kuukausittain osto-ohjelman etenemisestä ja tilanteesta katettujen joukkolainojen markkinoilla. Raportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Toiminnalliset kysymykset

EKP:n päätös luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoidosta

EKP:n neuvosto teki 19.6.2009 päätöksen, jolla muutettiin päätöstä EKP/2003/14 niiden luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoitamisesta, joista Euroopan yhteisö on päättänyt osana keskipitkän ajan maksujärjestelmää (EKP/2009/17). Päätös julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 22.7.2009, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

ICAP S.A. ja Lince SpA luottoluokituslähteiksi eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 30.7.2009 kreikkalaisen ICAP S.A.:n ja italialaisen Lince SpA:n luottoluokituslähteiksi eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa. EKP:n verkkosivuilla on päivitetty luettelo eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa hyväksyttävistä luottoluokitusjärjestelmistä.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Uusi euroalueen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välinen ketjutettu linkki

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.7.2009 ketjutetun linkin Clearstream Banking AG Frankfurtista (CBF) Clearstream Banking S.A. Luxembourgin (CBL) kautta Slovenian arvopaperikaupan selvityskeskukseen (Centralna klirinško depotna družba, KDD) sekä sen pohjana olevan CBL:n ja KDD:n välisen suoran linkin käytettäviksi eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuuksien siirrossa. Tarkempia tietoja on EKP:n verkkosivuilla 22.7.2009 julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Tilisiirto- ja suoraveloitusjärjestelyjen yleisvalvonta

EKP:n neuvosto päätti 6.8.2009 esittää kannanottopyynnön tilisiirto- ja suoraveloitusjärjestelyjen yleisvalvontaa koskevista suunnitelmista. Kannanottopyyntö on voimassa vähintään kolme kuukautta. Lisäksi päätettiin, että kansalliset keskuspankit toimivat yhteyspisteinä oman maansa järjestelmille ja muille osapuolille yhdessä EKP:n kanssa. Ne antavat tarvittaessa lisätietoja, ja niiden kanssa voi keskustella yleisvalvontaan liittyvistä seikoista.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Eurojärjestelmän vastaus komission julkiseen kuulemiseen talletusten vakuusjärjestelmistä

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.8.2009 EKP:n vastauksen Euroopan komission julkiseen kuulemiseen talletusten vakuusjärjestelmistä annetun direktiivin 94/19/EY tarkistamisesta. Vastaus julkaistaan EKP:n verkkosivuilla, kun se on ensin toimitettu komissiolle.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Liettuan litin virallisen vaihtokurssin muuttamismenettelystä

EKP:n neuvosto antoi 20.7.2009 Liettuan parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon litin virallisen vaihtokurssin muuttamismenettelyistä (CON/2009/61). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto pankkien uudelleenjärjestelyjä ja omia varoja koskevasta Espanjan lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 22.7.2009 Espanjan talousasioista vastaavan valtiosihteerin pyynnöstä lausunnon pankkien uudelleenjärjestelyistä ja luottolaitosten omien varojen vahvistamisesta (CON/2009/62). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Italian keskuspankin kultavarantojen verotusta koskevasta säädöksestä

EKP:n neuvosto antoi 24.7.2009 Italian talous- ja valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon Banca d'Italian kultavarantojen verotusta koskevasta muutetusta lakiehdotuksesta (CON/2009/63). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto virkamiesten varallisuutta koskevasta tiedonsaantioikeudesta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 27.7.2009 Slovenian parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon yleisön oikeudesta saada tietoja ylimpien virkamiesten varallisuudesta (CON/2009/64). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

EKP:n suuntaviivat julkisyhteisöjen rahoitustilastoista

EKP:n neuvosto antoi 31.7.2009 suuntaviivat julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (uudelleenlaadittu teksti) (EKP/2009/20). Suuntaviivat julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Eurojärjestelmän ja Venäjän keskuspankin yhteistyöohjelman jatkaminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 21.7.2009 eurojärjestelmän ja Venäjän keskuspankin yhteistyöohjelman jatkamisen kolmella kuukaudella vuoden 2011 maaliskuun loppuun saakka. Ohjelma käynnistettiin 20.3.2008. Yhteistyötä tehdään pankkivalvonnan ja sisäisen tarkastuksen aloilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suuntaviivat kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä EKPJ:ssä

EKP:n neuvosto antoi 17.7.2009 suuntaviivat kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2006/16 muuttamisesta (EKP/2009/18). Suuntaviivat julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 4.8.2009, ja ne ovat luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös EKP:n tilinpäätöksestä

EKP:n neuvosto teki 17.7.2009 päätöksen Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2006/17 muuttamisesta (EKP/2009/19). Päätös julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 4.8.2009, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 6.8.2009 maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean puheenjohtajaksi Daniela Russon, joka aloittaa maksujärjestelmien ja markkinainfrastruktuurin pääosaston johtajana 15.8.2009. Hänen toimikautensa komitean puheenjohtajana alkaa 1.9.2009 ja päättyy 31.8.2010 eli samaan aikaan kuin muiden eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden puheenjohtajien ja budjettikomitean puheenjohtajan, jotka EKP:n neuvosto nimitti (uudelleen) kolmeksi vuodeksi 19.7.2007.

Yhteyshenkilöt