EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

huhtikuu 2009

Toiminnalliset kysymykset

USD-swapjärjestely Yhdysvaltain keskuspankin kanssa

EKP ilmoitti 6.4.2009, että EKP:n neuvosto oli päättänyt perustaa uuden tilapäisen valuutanvaihtojärjestelyn (swapjärjestelyn) Yhdysvaltain keskuspankin kanssa. Uuden sopimuksen nojalla Yhdysvaltain keskuspankki voi tarjota euromääräistä likviditeettiä 80 miljardin euron määrään saakka. Tämäkin järjestely on voimassa 30.10.2009 asti. Englannin pankki sekä Japanin ja Sveitsin keskuspankit ilmoittivat vastaavista valuutanvaihtojärjestelyistä Yhdysvaltain keskuspankin kanssa.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Kannanottopyyntö: keskusvastapuolia koskevat EKPJ:n / Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean suositukset

EKP:n neuvosto päätti 30.3.2009 esittää yhdessä Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean kanssa kannanottopyynnön keskusvastapuolille annettujen, arvopaperien selvitystä ja toimitusta Euroopan unionissa koskevien EKPJ:n / Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean suositusten (Recommendations for securities clearing and settlement in the European Union) muuttamisesta OTC-johdannaisten suhteen. Vastaukset piti toimittaa 17.4.2009 mennessä. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin kannanottopyyntöä koskeva lehdistötiedote 31.3.2009.

T2S-ohjelmajohtokunnan perustaminen ja sen jäsenten nimittäminen

EKP:n neuvosto nimitti 23.4.2009 TARGET2-Securities-ohjelmajohtokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. T2S-ohjelmajohtokunnan tehtävänä on auttaa EKP:n päätöksentekoelimiä varmistamaan, että TARGET2-Securities-ohjelma saadaan onnistuneesti käyttöön aikataulun mukaisesti vuonna 2013. EKP:n neuvoston 19.3.2009 tekemä päätös T2S-ohjelmajohtokunnan perustamisesta (EKP/2009/6) on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 22.4.2009 ja EKP:n verkkosivuilla. Nimityspäätöksiä koskeva lehdistötiedote on niin ikään luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Liettuan keskuspankin voitonjakoa koskevista säännöistä

EKP:n neuvosto antoi 24.3.2009 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon Lietuvos bankasin voitonjakoa koskevien sääntöjen muuttamisesta rahoitusmarkkinakriisin yhteydessä (CON/2009/26). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto maksupalveluja ja ‑järjestelmiä koskevasta lainsäädännöstä Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 24.3.2009 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon maksupalveluista ja maksujärjestelmistä (CON/2009/27). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto valtiontakauksiin sovellettavista menettelysäännöistä Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 25.3.2009 Unkarin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon rahoitusjärjestelmän vakauden säilyttämistä edistäviin valtiontakauksiin sovellettavista menettelysäännöistä (CON/2009/28). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoituskriisiin liittyvistä toimista Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 25.3.2009 Belgian keskuspankin Belgian valtiovarainministeriön puolesta esittämästä pyynnöstä lausunnon rahoituskriisin yhteydessä käytettävissä olevien toimenpiteiden soveltamisalan laajentamisesta (CON/2009/29). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto valtiontakauksista Ruotsissa

EKP:n neuvosto antoi 26.3.2009 Ruotsin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon valtiontakausten myöntämisestä pankeille ja muille laitoksille (CON/2009/30). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto talletusten vakuusjärjestelmästä Latviassa

EKP:n neuvosto antoi 26.3.2009 Latvian rahoitus- ja pääomamarkkinakomission pyynnöstä lausunnon muutoksista talletusten vakuusjärjestelmästä annettuun lakiin järjestelmän soveltamisalan ja maksujen osalta (CON/2009/31). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto toimista rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitämiseksi Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 2.4.2009 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon uusista toimenpiteistä rahoitusmarkkinoiden vakauden tukemiseksi (CON/2009/32). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Italian jäsenosuuden korottamisesta IMF:ssä

EKP:n neuvosto antoi 3.4.2009 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Italian jäsenosuuden korottamisesta Kansainvälisessä valuuttarahastossa (CON/2009/33). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto toimista rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitämiseksi Tšekissä

EKP:n neuvosto antoi 15.4.2009 Tšekin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon tietyistä rahoitusmarkkinakriisiin liittyvistä pankkilain muutoksista (CON/2009/34). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Espanjan jäsenosuuden korottamisesta IMF:ssä

EKP:n neuvosto antoi 16.4.2009 Espanjan talousministeriön pyynnöstä lausunnon Banco de Españan suoritettavaksi tulevan Espanjan IMF-jäsenosuuden ehdotetun korotuksen maksamisesta (CON/2009/35). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto maksupalveluja ja ‑järjestelmiä koskevasta lainsäädännöstä Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 16.4.2009 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon maksupalveluista ja maksujärjestelmistä (CON/2009/36). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto keskipitkän ajan rahoitustuesta

EKP:n neuvosto antoi 20.4.2009 Euroopan komission pyynnöstä lausunnon muutoksista jäsenvaltioiden maksutaseille myönnettävää keskipitkän ajan rahoitustukea koskevaan järjestelmään (CON/2009/37). Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Euroopassa toimivia luottoluokituslaitoksia koskevasta EU:n lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 21.4.2009 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon sääntelyjärjestelmän luomisesta Euroopassa toimiville luottoluokituslaitoksille, joiden luokituksia käytetään sääntelytarkoituksiin (CON/2009/38). Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto talouden likviditeetin edistämiseksi annetusta Kreikan lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 21.4.2009 Kreikan talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon toimenpiteistä talouden likviditeetin edistämiseksi (CON/2009/39). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

EKP:n asetus korkotilastoista

EKP:n neuvosto antoi 31.3.2009 asetuksen korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, annetun asetuksen EKP/2001/18 muuttamisesta (EKP/2009/7). Asetus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 8.4.2009, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Alankomaiden keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 3.4.2009 EU:n neuvostolle suosituksen De Nederlandsche Bankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2009/8). Suositus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 22.4.2009, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt