ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

April 2009

Operativa frågor

Det ömsesidiga sedelfondsarrangemanget i USD med Federal Reserve System

ECB tillkännagav den 6 april 2009 att ECB-rådet hade beslutat att upprätta ett temporärt ömsesidigt sedelfondsarrangemang (swap line) med Federal Reserve System. Detta arrangemang ger Federal Reserve kapacitet att erbjuda likviditet upp till 80 miljarder EUR. ECB-rådet godkände denna swap line t.o.m. den 30 oktober 2009. Bank of England, Bank of Japan och Swiss National Bank tillkännagav samtidigt likadana swaparrangemang med Federal Reserve.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Offentligt samråd om ECBS/CESR:s rekommendationer för Centrala motparter (CCP)

Den 30 mars 2009 beslutade ECB-rådet att utlysa ett offentligt samrådsförfarande som ska genomföras tillsammans med Committee of European Securities Regulators, CESR (den europeiska värdepapperstillsynskommittén) om ändringar av ECBS-CESR:s ”Recommendations for securities clearing and settlement in the European Union” för centrala motparter vad gäller OTC-derivat. Samrådet avslutades den 17 april 2009. Ett pressmeddelande om utlysning av detta offentliga samråd publicerades på ECB:s webbplats den 31 mars 2009.

Upprättande av programledningsstyrelsen för T2S och utnämning av dess medlemmar

Efter beslutet den 19 mars 2009 att upprätta programledningsstyrelsen för T2S (ECB/2009/6), som ska bistå ECB:s beslutsfattande organ att säkerställa att Target2-säkerhetersprogrammet avslutas 2013, utnämnde ECB-rådet ordförande och medlemmar i programledningsstyrelsen för T2S. ECB:s beslut att upprätta programledningsstyrelsen (ECB/2009/6) publicerades även i Europeiska unionens officiella tidning den 22 april 2009 och pressmeddelandet relaterat till utnämningsbesluten finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om reglerna för Lietuvos bankas vinstfördelning

Den 24 mars 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Lietuvos bankas, ett yttrande om ändring av reglerna för Lietuvos bankas vinstfördelning mot bakgrund av finanskrisen (CON/2009/26). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om den slovenska lagstiftningen om betaltjänster och betalsystem

Den 24 mars 2009 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Slovenien, ett yttrande om betaltjänster och betalsystem (CON/2009/27). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om förfaranderegler för statliga garantier i Ungern

Den 25 mars 2009 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Ungern, ett yttrande om förfaranderegler för statliga garantier för att bibehålla finansiell stabilitet (CON/2009/28). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om åtgärder i finanskriser i Belgien

Den 25 mars 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique på finansministeriet i Belgiens vägnar, ett yttrande om utvidgning av de åtgärder som kan vidtas i finanskriser (CON/2009/29). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om statliga garantier i Sverige

Den 26 mars 2009 antog ECB-rådet, på begäran av finansdepartementet i Sverige, ett yttrande om en förordning om statliga garantier till banker m.fl. (CON/2009/30). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om det lettiska systemet för insättargaranti

Den 26 mars 2009 antog ECB-rådet, på begäran av den lettiska finans- och kapitalmarknadskommissionen, ett yttrande om ändringar i lagen om insättningsgaranti vad gäller omfattning samt betalningar (CON/2009/31). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om finansiella stödåtgärder i Litauen

Den 2 april 2009 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Litauen, ett yttrande om nya åtgärder för att stödja den finansiella stabiliteten (CON/2009/32). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om en ökning av Italiens IMF-kvot

Den 3 april 2009 antog ECB-rådet, på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet, ett yttrande om en ökning av Italiens IMF-kvot (CON/2009/33). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om finansiella stödåtgärder i Tjeckien

Den 15 april 2009 antog ECB-rådet, på begäran av det tjeckiska finansministeriet, ett yttrande om vissa ändringar i banklagen i samband med krisen på finansmarknaderna (CON/2009/34). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om en ökning av Spaniens IMF-kvot

Den 16 april 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Spaniens ekonomiministerium, ett yttrande om Banco de Españas betalning av den föreslagna ökningen av Spaniens IMF-kvot  (CON/2009/35) Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om den cypriotiska lagstiftningen om betaltjänster och betalsystem

Den 16 april 2009 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Cypern, ett yttrande om betaltjänster och betalsystem (CON/2009/36). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande det medelfristiga ekonomiska stödet

Den 20 april 2009 antog ECB-rådet, på begäran av EU-kommissionen, ett yttrande om ändringar av systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (CON/2009/37). Yttrandet publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats inom kort.

ECB-yttrande om gemenskapslagstiftning om kreditvärderingsinstitut som är verksamma i Europa

Den 21 april 2009 antog ECB-rådet ett yttrande om att inrätta ett regelverk för kreditvärderingsinstitut som är verksamma i Europa och vars kreditbetyg används för rättsligt föreskrivna ändamål (CON/2009/38). Yttrandet publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats inom kort.

ECB-yttrande om lagstiftning om förbättrad likviditet i ekonomin i Grekland

Den 21 april 2009 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Grekland, ett yttrande om åtgärder för att förbättra likviditeten i ekonomin (CON/2009/39). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Statistik

ECB-förordning om räntestatistik

Den 31 mars 2009 antog ECB-rådet en förordning om ändring av förordning (ECB/2001/18) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (ECB/2009/7) Förordningen publicerades i EU:s officiella tidning den 8 april 2009 och finns även på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation om externrevisor för De Nederlandsche Bank

Den 3 april 2009 antog ECB-rådet en rekommendation till EU-rådet om den externa revisorn för De Nederlandsche Bank (ECB/2009/8). Denna rekommendation publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 22 april 2009 och finns även på ECB:s webbplats.

Kontakt för media