EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

maaliskuu 2007

Rahapolitiikka

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.3.2007 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti raportin siitä, miten keskuspankit ovat vuoden 2006 aikana noudattaneet perustamissopimuksen artikloissa 101 ja 102 tarkoitettuja kieltoja sekä asiasta annettuja asetuksia. Perustamissopimuksen nojalla EKP:n tehtävänä on valvoa näiden kieltojen noudattamista. Lisätietoa aiheesta on EKP:n vuoden 2006 vuosikertomuksen asiaa käsittelevässä kohdassa. Vuosikertomus julkaistaan 23.4.2007.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Arvopaperikaupan TARGET 2: jatkovaiheet

EKP:n neuvosto tuli 8.3.2007 siihen tulokseen, että arvopaperikaupan TARGET2 kyetään toteuttamaan, ja päätti käynnistää hankkeen seuraavan vaiheen, jossa yksilöidään hankkeen hallinnointijärjestelyt. Lisäksi määritellään käyttäjävaatimukset sen pohjalta, että arvopaperikaupan TARGET2 toteutetaan TARGET2-järjestelmän alustalle. Näitä järjestelyjä ja vaatimuksia määritettäessä kuullaan asianosaisia. Arvopaperikaupan TARGET2-järjestelmää koskeva suunnitelma ja toteutettavuustutkimus sekä aihetta käsittelevä lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 8.3.2007.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Oman pääoman ehtoinen rahoitus EU:ssa

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.3.2007 julkaistavaksi pankkivalvontakomitean raportin ”Large banks and private equity-sponsored leveraged buyouts in the EU”. Raportissa arvioidaan, missä määrin EU:n suuret pankit ovat osallisina lainoitetuissa yritysostoissa EU:n alueella, ja kartoitetaan näiden yritysostojen mahdollisia vaikutuksia rahoitusjärjestelmän vakauteen. Raportti julkaistaan EKP:n verkkosivuilla huhtikuun 2007 puoliväliin mennessä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Saksan keskuspankin perussäännön muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 7.3.2007 Saksan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Deutsche Bundespankin perussäännön muutoksesta, joka koskee johtokunnan jäsenten lukumäärää ja nimittämistä (CON/2007/6). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto selvitys- ja toimituspalvelujen valvonnasta Alankomaissa

EKP:n neuvosto antoi 15.3.2007 Alankomaiden valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon selvitys- ja toimituspalvelujen valvonnasta (CON/2007/7). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto kuluttajansuojasta Tšekissä

EKP:n neuvosto antoi 21.3.2007 Tšekin kauppa- ja teollisuusministeriön pyynnöstä lausunnon Česká národní bankan tietyistä tehtävistä kuluttajasuojan alalla (CON/2007/8). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n tilinpäätös 2006

EKP:n neuvosto hyväksyi 8.3.2007 EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2006. Tilinpäätös ja aihetta käsittelevä lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 8.3.2007.

Yhteyshenkilöt