Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Maart 2007

Monetair beleid

Naleving door centrale banken van het verbod op monetaire financiering en bevoorrechte toegang

Op 22 maart 2007 heeft de Raad van Bestuur, in overeenstemming met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, waarin aan de ECB de taak wordt toegewezen toe te zien op de naleving door centrale banken van de in Artikel 101 en 102 vastgelegde verboden en de daarmee verband houdende Verordeningen, zijn goedkeuring gehecht aan het rapport over het jaar 2006. Verdere informatie hierover zal worden verstrekt in een speciaal aan dit onderwerp gewijde paragraaf in het ECB Jaarverslag 2006, dat op 23 april 2007 zal worden gepubliceerd.

Betalingssystemen en Marktinfrastructuur

TARGET2-Effecten: de volgende stappen

Op 8 maart 2007 is de Raad van Bestuur tot de conclusie gekomen dat implementatie van TARGET2-Effecten haalbaar is, en heeft derhalve besloten de volgende fase van het project van start te doen gaan, namelijk het specificeren van de governance-regelingen van het project en het formuleren van de gebruikersvereisten, gebaseerd op de implementatie van TARGET2-Effecten op het TARGET2-platform, met de inbreng van de belanghebbenden. De blauwdruk en haalbaarheidsstudie ten aanzien van TARGET2-Effecten zijn samen met een persbericht erover op 8 maart 2007 op de website van de ECB gepubliceerd.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Private equity in de EU

Op 22 maart 2007 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven voor publicatie van een door het Comité voor Bankentoezicht opgesteld rapport met de titel “Large banks and private equity sponsored leveraged buyouts in the EU” [Grote banken en met particulier vermogen gefinancierde overnames in de EU]. In het rapport wordt een beoordeling gegeven van de mate waarin grote banken in de EU betrokken zijn bij met private equity gefinancierde overnames in de EU en van de mogelijke implicaties van dergelijke activiteiten voor de financiële stabiliteit. Het rapport zal medio april 2007 op de website van de ECB worden gepubliceerd.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake een wijziging in de statuten van de Deutsche Bundesbank

Op 7 maart 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een wijziging van de Statuten van de Bundesbank betreffende het aantal leden van de directie en hun benoeming (CON/2007/6). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Nederlands toezicht op clearing- en afwikkelingsdiensten

Op 15 maart 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Nederlandse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het toezicht op afwikkelingsdiensten (CON/2007/7). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake consumentenbescherming in Tsjechië

Op 21 maart 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Tsjechische Ministerie van Industrie en Handel, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake bepaalde taken van Česká národní banka op het gebied van consumentenbescherming (CON/2007/8). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

Jaarrekening van de ECB

Op 8 maart 2007 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de door accountants gecontroleerde Jaarrekening van de ECB over het boekjaar 2006. De Jaarrekening is samen met een begeleidend persbericht op 8 maart 2007 gepubliceerd op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media