Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

August 2012

Operácie na trhu

Právny rámec pre dočasné opatrenia týkajúce sa akceptovateľnosti určitých aktív

Rada guvernérov prijala dňa 2. augusta 2012 usmernenie ECB/2012/18 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9. Účelom bola transformácia rozhodnutia ECB/2011/25 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky do podoby usmernenia, ktoré národné centrálne banky zavedú do svojich zmluvných alebo regulačných ustanovení. Rozhodnutie ECB/2011/25 tak bolo zrušené rozhodnutím ECB/2012/17, ktoré Rada guvernérov prijala v rovnaký deň. Tieto právne predpisy budú zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Správa z roku 2012 o podvodoch v prípade kartových platieb

Dňa 20. júla 2012 Rada guvernérov vzala na vedomie prvú správu o podvodoch v prípade kartových platieb, ktorú vypracoval Výbor pre platobné a zúčtovacie systémy, a schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Správa bola spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnená 25. júla 2012 na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k Slovinskému štátnemu holdingu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/57 dňa 20. júla 2012 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k poľskému stabilizačnému fondu pre banky

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/58 dňa 23. júla 2012 na žiadosť poľského ministra financií.

Stanovisko ECB k dani z finančných transakcií v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/59 dňa 24. júla 2012 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB k španielskym štátnym zárukám

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/60 dňa 26. júla 2012 na žiadosť guvernéra Banco de España v mene španielskeho zástupcu ministra hospodárstva a konkurencieschopnosti.

Stanovisko ECB k reforme dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým zabezpečením v Taliansku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/61 dňa 30. júla 2012 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárskeho vývoja.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o zlepšení zúčtovania cenných papierov v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/62 dňa 1. augusta 2012 na žiadosť Rady Európskej únie. Stanovisko bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Emisia bankoviek a mincí/Bankovky

Usmernenie o výmene údajov pre služby týkajúce sa hotovosti

Rada guvernérov prijala dňa 20. júla 2012 usmernenie ECB/2012/16 o výmene údajov pre služby týkajúce sa hotovosti (Data Exchange for Cash Services – DECS). Usmernenie stanovuje požiadavky, ktoré musia národné centrálne banky Eurosystému v súvislosti s používaním DECS spĺňať. Systém DECS zabezpečí elektronickú výmenu správ súvisiacich s bezplatnými cezhraničnými hotovostnými transakciami a jeho cieľom je ďalšia harmonizácia hotovostných služieb v rámci Eurosystému.

Kontakt pre médiá