ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juli 2010

Operativa frågor

Godtagbarhetskriterier för on-tap-försäljning i värdepapperiserade trancher

Den 8 juli 2010 godkände ECB-rådet ett antal ändringar av godtagbarhetskriterierna för on-tap-försäljning för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (Asset-backed securities (ABS)), dvs. försäljning av ABS från tidigare emissioner med samma säkerhetskod (ISIN-kod). Dessa ändringar beskrivs i avsnitt 6.3.2 i nästa upplaga av Allmän dokumentation ( Upprättande av standarder för hög kreditvärdighet för icke marknadsnoterade värdepapper).

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Eurosystemets kommentarer om Europeiska kommissionens forskningsstudie om slutdatumet för migreringen till SEPA

Den 5 juli 2010 godkände ECB-rådet en kommentar från Eurosystemet som välkomnar kommissionens avsikt att utfärda en EU-förordning där ett slutdatum för migreringen till SEPA-girering och SEPA-autogiro fastställs. Kommentaren har publicerats på ECB:s webbplats.

Eurosystemets bidrag till Europeiska kommissionens offentliga samråd om derivat och marknadsinfrastrukturer

Den 8 juli godkände ECB-rådet Eurosystemets svar på Europeiska kommissionens samråd om derivat och marknadsinfrastrukturer. Svaret publicerades den 9 juli.

Beredskapsplaner för driftskontinuitet av systemviktiga betalningssystem

Den 15 juli 2010 godkände ECB-rådet slutsatserna i en bedömning av framstegen att implementera övervakning av driftskontinuitet i systemviktiga eurobetalningssystem. En rapport i vilken dessa slutsatser presenteras kommer att publiceras vid en senare tidpunkt.

TARGET2-Värdepapper

Den 22 juli 2010 diskuterade ECB-rådet läget för programmet Target2-värdepapper. Detaljerad information kommer att publiceras vid senare tidpunkt på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

Yttrande om en förlängning av de statliga garantierna till banker m.fl. och en förlängning av de statliga kapitaltillskotten till solventa banker

Den 25 juni 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansdepartementet i Sverige (CON/2010/50).

ECB-yttrande om lönerna för de anställda i Banca Naţională a României

Den 1 juli 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Rumänien (CON/2010/51).

ECB-yttrande om införandet av euron i Estland och omräkningskursen till euro för den estniska kronan

Den 5 juli 2010 antog ECB-rådet, på begäran av Europeiska unionens råd, ett yttrande om införande av euron i Estland och omräkningskursen till euro för den estniska kronan (CON/2010/52). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 14 juli 2010 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om begränsningar ifråga om blankning

Den 8 juli 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det tyska federala finansministeriet (CON/2010/53).

ECB-yttrande om inrättandet av den finansiella stabilitetsfonden

Den 9 juli 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Grekland (CON/2010/54).

ECB-yttrande om Banka Slovenijes tillhandahållande av information och andra åtaganden i egenskap av betalningsleverantör för budgetanvändare

Den 9 juli 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det slovenska finansministeriet (CON/2010/55).

ECB-yttrande om ändringar i lagen om Magyar Nemzeti Banks införande av lönenedsättningar

Den 12 juli 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Ungern (CON/2010/56).

ECB-yttrande om överföring av tillsynsuppgifter till den österrikiska finanstillsynsmyndigheten

Den 16 juli 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Österrike (CON/2010/57).

Statistik

Publicering av ECBS arbetsprogram för europeisk statistik 2010

Den 15 juli 2010 beslutade ECB-rådet att publicera ECBS arbetsprogram för europeisk statistik 2010 på ECB:s webbplats och även på webbplatserna för de nationella centralbankernas som önskar publicera denna information. I programmet ges all ny utveckling avseende statistik som planeras för 2010 och även en översikt över alla uppgifter som regelbundet utförs av ECBS statistikfunktion.

Internationellt och europeiskt samarbete

Den nionde årliga publikationen ”Review of the international role of the euro”

Den 5 juli 2010 godkände ECB-rådet att den nionde utgåvan av ”Review of the international role of the euro” publiceras på ECB:s webbplats den 14 juli 2010. Publikationen, som täcker utvecklingen under 2009, granskar eurons roll på världsmarknaderna och i länder utanför euroområdet. Den syftar till att öka förståelsen för det nuvarande stadiet i eurons internationalisering genom att identifiera den viktigaste utvecklingen och underliggande trender.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation om externrevisor för Národná banka Slovenska

Den 1 juli 2010 antog ECB-rådet en rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska (ECB/2010/6). Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Eesti Panks deltagande i ECB-rådets möte före den 1 januari 2011

I linje med tidigare praxis inbjöd ECB-rådet centralbankschefen för Eesti Pank att delta i sina sammanträden som observatör. ECB-rådet beslutade även att ge experter från Eesti Pank observatörsstatus i alla ECBS och Eurosystemets kommittéer och understrukturer, när representanter från hela Eurosystemet sammanträder. Beslutet trädde i kraft efter EU-rådets beslut den 13 juli 2010 att upphäva undantaget för Estland.

Eurosystem/ECBS-kommitteer, personalchefsmötet (HR-konferensen) och budgetkommittén (BUCOM)

Den 22 juli 2010 bekräftade ECB-rådet, i enlighet med den granskning av kommittéernas mandat som görs vart tredje år, att samtliga kommittéers ordföranden får sina förordnande förlängda för ytterligare tre år.

Payment systems and market infrastructure

International and European cooperation

Corporate Governance

Kontakt för media