EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

toukokuu 2010

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Arvio Kreikan talouden sopeutusohjelmasta

EKP:n neuvosto ilmoitti 2.5.2010 julkaistussa lehdistötiedotteessa pitävänsä myönteisenä Kreikan hallituksen samana päivänä hyväksymää talouden sopeutusohjelmaa.

Toiminnalliset kysymykset

Kreikan valtion liikkeeseen laskemien ja takaamien velkainstrumenttien vakuuskelpoisuus

EKP:n neuvosto päätti 2.5.2010, että eurojärjestelmän luotto-operaatioissa vakuudeksi hyväksyttävien omaisuuserien luottoluokituksen alarajaa ei toistaiseksi sovelleta Kreikan valtion liikkeeseen laskemiin tai takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin liikkeeseenlaskuajankohdasta riippumatta. Muutoksesta ilmoitettiin seuraavana päivänä julkaistussa lehdistötiedotteessa, ja 6.5.2010 EKP:n neuvosto teki muodollisen päätöksen Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EKP/2010/3).

Velkapaperiohjelma

EKP:n neuvosto päätti 9.5.2010 velkapaperiohjelmasta (securities markets programme), jossa toteutetaan interventioita euroalueen yksityisen ja julkisen sektorin velkapaperimarkkinoilla. Näin pyritään varmistamaan syvät ja likvidit markkinat myös niillä lohkoilla, jotka kärsivät häiriöistä ja haittaavat rahapolitiikan välittymismekanismin toimintaa. EKP:n neuvosto päätti myös, että interventioiden vaikutus neutraloidaan toteuttamalla erityisiä operaatioita, joilla velkapaperiohjelman kautta jaettu likviditeetti kerätään jälleen pois. Päätöksistä ilmoitettiin seuraavana päivänä julkaistussa lehdistötiedotteessa, ja ne vahvistettiin muodollisesti EKP:n neuvoston 14.5.2010 tekemässä päätöksessä arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman perustamisesta (EKP/2010/05).

Muutos rahapolitiikan ohjausjärjestelmään

EKP:n neuvosto päätti 9.5.2010, että 26.5. ja 30.6.2010 suoritettavat säännölliset kolmen kuukauden pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot toteutettaisiin kiinteäkorkoisina huutokauppoina ja että niissä tehdyt tarjoukset hyväksyttäisiin täysimääräisesti. Päätöksestä ilmoitettiin seuraavana päivänä julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio

EKP:n neuvosto päätti 9.5.2010, että 12.5.2010 toteutettaisiin ylimääräinen kuuden kuukauden pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jossa tehdyt tarjoukset hyväksyttäisiin täysimääräisesti ja jonka korkona käytettäisiin perusrahoitusoperaatioiden keskimääräistä minimitarjouskorkoa operaation ajalta. Päätöksestä ilmoitettiin seuraavana päivänä julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden aloittaminen uudelleen

EKP:n neuvosto päätti 9.5.2010 ottaa jälleen käyttöön tilapäisiä Yhdysvaltain dollarin määräisiä swapjärjestelyjä Yhdysvaltain keskuspankin kanssa yhteistyössä Englannin pankin, Kanadan ja Sveitsin keskuspankkien ja 10.5. alkaen myös Japanin keskuspankin kanssa. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti ryhtyä uudelleen toteuttamaan Yhdysvaltain dollarin määräisiä likviditeettiä lisääviä operaatioita seitsemän ja 84 päivän maturiteeteilla. Likviditeettiä jaetaan repo-operaatioissa EKP:n hyväksymiä vakuuksia vastaan. Operaatiot toteutetaan kiinteäkorkoisina huutokauppoina, joissa tehdyt tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti. Päätöksistä ilmoitettiin kahdessa seuraavana päivänä julkaistussa lehdistötiedotteessa.

EKP:n päätös Kreikalle myönnettävien yhteen koottujen kahdenvälisten lainojen hallinnoinnista

EKP:n neuvosto teki 10.5.2010 päätöksen Helleenien tasavallalle myönnettävien yhteen koottujen kahdenvälisten lainojen hallinnoinnista sekä TARGET2–ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2010/4). Päätöksen nojalla EKP voi hyväksyä asiakkaikseen myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskushallintoja sekä niiden nimeämiä ja niiden puolesta toimivia julkisyhteisöjä.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET-järjestelmän vuosikertomus vuodelta 2009

EKP:n neuvosto tarkasteli 14.5.2010 TARGET-järjestelmän vuosikertomusta vuodelta 2009. Vuosikertomuksessa annetaan taustatietoa TARGET-järjestelmästä ja kuvataan sen toimintaa ja kehitystä vuonna 2009. Kertomus julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 18.5.2010.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – kesäkuu 2010

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.5.2010 julkaistavaksi kesäkuun 2010 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – June 2009”). Selonteossa arvioidaan kattavasti euroalueen rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä haitallisista häiriöistä sekä tarkastellaan rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä sen vakautta uhkaavia riskitekijöitä. Selonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 31.5.2010.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Narodowy Bank Polskin valuuttakurssiriskien varalta tekemään varaukseen sovellettavien sääntöjen muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 21.4.2010 Puolan keskuspankin pääjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2010/32.

EKP:n lausunto yksityisten vakuutusten valvonnasta, yksityisiä henkivakuutuksia koskevan takuurahaston perustamisesta sekä muista säännöksistä Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 23.4.2010 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/33.

EKP:n lausunto ylivelkaantuneiden yksityishenkilöiden velkajärjestelystä Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 23.4.2010 Kreikan talous-, kilpailukyky- ja merenkulkuministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/34.

EKP:n lausunto täydentävistä toimista rahoitusvakauden turvaamiseksi Virossa

EKP:n neuvosto antoi 26.4.2010 Viron valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/35.

EKP:n lausunto verotuksen oikeudenmukaisuuden toteuttamista ja veronkiertoon puuttumista koskevasta Kreikan lakiehdotuksesta

EKP:n neuvosto antoi 30.4.2010 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/36.

EKP:n lausunto Narodowy Bank Polskin pääjohtajan toimikauden jatkumista turvaavien sääntöjen muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 7.5.2010 Puolan parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2010/37.

EKP:n lausunto kolikoiden ja setelien uusista nimellisarvoista Ruotsissa

EKP:n neuvosto antoi 7.5.2010 Ruotsin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2010/38.

EKP:n lausunto valtion velkakirjojen emissioon, liikkeeseenlaskuun ja lunastamiseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämisestä Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 14.5.2010 Kyproksen valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2010/39.

EKP:n lausunto Kansainvälisen valuuttarahaston ja Oesterreichische Nationalbankin kahdenvälisestä lainasta

EKP:n neuvosto antoi 14.5.2010 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/40.

EKP:n lausunto rahoitusalan laitoksissa ja vakuutusyhtiöissä sovellettavia palkitsemisjärjestelmiä koskevasta Saksan lakiehdotuksesta

EKP:n neuvosto antoi 14.5.2010 Saksan liittovaltion valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/41.

EKP:n lausunto Lietuvos bankasin varojen oikeudellisesta asemasta, sen johtokunnan jäsenten toimikaudesta ja palkkioista, muiden keskuspankkien valuuttavarantojen koskemattomuudesta ja Lietuvos Bankasin vuotuisesta tilinpäätöksestä

EKP:n neuvosto antoi 18.5.2010 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/42.

Yhteyshenkilöt