ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juli 2007

Betalningssystem

ECB:s femte lägesrapport: ”SEPA: från idé till genomförande”

Den 19 juli 2007 godkände ECB-rådet publicering av den femte lägesrapporten om det gemensamma betalningsområdet för euro (SEPA). Rapporten belyser områden där större insatser behövs för att SEPA-projektet skall bli framgångsrikt. Den ger också råd om vilka åtgärder som kan vidtas. Rapporten har idag publicerats på engelska på ECB:s webbplats tillsammans med ett pressmeddelande på samtliga euroländers språk. Rapporten kommer inom kort att bli tillgänglig på de övriga euroländernas språk och publiceras på webbplatsen för respektive centralbank i Eurosystemet.

Policy för outsourcing av avveckling i centralbankspengar

Den 19 juli 2007 beslutade ECB-rådet att informera Euroclear om Eurosystemets inställning till outsourcing av avveckling i centralbankspengar. Det finns inga planer på att använda outsourcing för avveckling av centralbankspengar på varaktig basis men ECB-rådet kommer inte att ändra sin nuvarande policy att acceptera olika modeller för avveckling av värdepapper i centralbankspengar förrän Target2-Securities genomförs. ECB-rådet beslutade även om att inta en positiv inställning till förbättringar av TARGET2 för att underlätta värdepappersavveckling nattetid.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om införande av euron i Cypern och Malta

Den 5 juli 2007 antog ECB-rådet, på begäran av EU-rådet, ett yttrande över införandet av euron i Cypern och Malta samt över det cypriotiska pundets och den maltesiska lirans omräkningskurs till euron (CON/2007/19). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 13 juli 2007 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om en regeringskonferens för EU:s medlemsstater för att utarbeta ett reformfördrag som ändrar de nuvarande fördragen

ECB-rådet antog den 5 juli, på begäran av EU-rådet, ett yttrande över mandatet för regeringskonferensen att upprätta ett fördrag som ändrar de nuvarande fördragen (CON/2007/20). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 13 juli 2007 och finns även på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Cypriotiska centralbankens och maltesiska centralbankens deltagande i ECB-rådets möten före den 1 januari 2008

Den 5 juli 2007 beslöt ECB-rådet att till sina sammanträden bjuda in chefen för den cypriotiska centralbanken och chefen för den maltesiska centralbanken som observatörer, samt att ge experter från dessa båda centralbanker observatörsstatus i alla ECBS och Eurosystemets kommittéer och understrukturer, när representanter från hela Eurosystemet sammanträder. Beslutet trädde i kraft omedelbart efter EU-rådets beslut den 10 juli 2007 att upphäva undantaget för Cypern och Malta.

Eurosystemets/ECBS kommittéer, Human Resources Conference (HRC) och Budgetkommittén (BUCOM)

Den 5 juli 2007 utnämnde ECB-rådet José de Matos (vice chef för Banco de Portugal) till ny ordförande av BUCOM. José de Matos tillträder omedelbart sin nya post. Den 19 juli 2007 bekräftade ECB-rådet, i enlighet med den granskning av kommittéernas mandat som görs vart tredje år, att samtliga kommittéers ordföranden får sina förordnande förlängda för de kommande tre åren.

Advice on legislation

Kontakt för media