Relațiile cu instituțiile internaționale

Contextul instituțional

În ceea ce privește misiunile încredințate Eurosistemului, BCE se implică în cooperarea economică internațională. Implicarea sa depinde de misiunile respective și se realizează sub diverse forme: de la reprezentarea pozițiilor referitoare la politica monetară unică până la formularea propriilor poziții ale BCE, alături de cele ale altor factori de decizie din Uniunea Europeană.

Participarea BCE la cooperarea internațională se bazează pe normele prevăzute în articolul 138 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în articolul 6 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (5) din Statutul SEBC.

Relațiile internaționale ale BCE

Un element important al cooperării internaționale a BCE îl constituie schimbul reciproc de informații și de opinii cu alți factori de decizie în cadrul unor organizații și foruri multilaterale. În special, evaluarea reciprocă a evoluțiilor și politicilor economice în principalele țări și zone economice, mai ales în cadrul G20, îmbunătățește capacitatea BCE de a analiza impactul evoluțiilor externe asupra economiei țărilor din zona euro. Având în vedere că este voluntară și nu are caracter obligatoriu, această formă de cooperare nu influențează independența BCE.

La schimburile de informații și de opinii și la evaluarea reciprocă a politicilor se adaugă activitățile de supraveghere, inclusiv ale zonei euro, desfășurate de organizații independente, precum Fondul Monetar Internațional (FMI). Aceste organizații monitorizează și evaluează periodic evoluțiile și politicile economice ale țărilor membre. De fiecare dată când politica monetară a zonei euro face obiectul unei analize, BCE este unicul omolog în discuțiile cu aceste organizații. Supravegherea internațională completează transparența BCE, deoarece analizele asupra politicilor economice ale zonei euro sunt publicate.

De asemenea, BCE participă, în domeniile sale de competență, la eforturile comunității internaționale de a elabora norme și bune practici de îmbunătățire a stabilității financiare și a eficienței și transparenței procesului decizional. Noțiunea de bună guvernanță publică este, fără îndoială, o componentă centrală a cooperării internaționale.

În circumstanțe excepționale, BCE își poate coordona acțiunile cu cele ale băncilor centrale din afara zonei euro.

BCE:

  • are statut de observator permanent în cadrul FMI;
  • participă la următoarele foruri: reuniunile miniștrilor finanțelor și guvernatorilor băncilor centrale din G20 și reuniunile miniștrilor finanțelor și guvernatorilor băncilor centrale din G7 (G8 Information Centre) și altele;
  • este membru și acționar al Băncii Reglementelor Internaționale (BRI). BCE participă în cadrul organismelor de conducere și supraveghere ale BRI și în cadrul tuturor comitetelor și grupurilor de lucru care au legătură cu această instituție, inclusiv Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară, Comitetul pentru sisteme de plăți și de decontare, Comitetul pentru sistemul financiar mondial și Comitetul piețelor;
  • participă la o serie de comitete și grupuri de lucru ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), unde acționează în calitate de membru separat al delegației Uniunii Europene, alături de Comisia Europeană;
  • participă la noul Consiliu pentru Stabilitate Financiară, înființat în luna aprilie 2009 de liderii G20, ca instituție succesoare a Forumului pentru Stabilitate Financiară (FSF).

De asemenea, BCE are relații bilaterale extinse, inclusiv cu băncile centrale din întreaga lume, și participă la activitățile mai multor foruri regionale și interregionale, precum și la cele ale băncilor de dezvoltare regionale și multilaterale.

Publicații BCE conexe

  • The External Representation of the EU and EMU, în Buletinul lunar al BCE, mai 2011
  • The ECB’s relations with international organisations and fora, în Buletinul lunar al BCE, ianuarie 2001