EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

lokakuu 2009

Toiminnalliset kysymykset

Seurantaraportti markkinaoperaatioiden laitealustasta

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.9.2009 markkinaoperaatioiden laitealustaa (Market Operations Platform, MOP) koskevan ensimmäisen seurantaraportin. Yhteisen laitealustan tarkoituksena on tehostaa EKPJ:ssä valuuttaoperaatioiden, salkunhoito-operaatioiden ja niihin liittyvien muiden operaatioiden toteuttamista parantamalla sen kustannustehokkuutta sekä teknistä, toiminnallista ja organisatorista puolta.

Valuuttamääräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden jatkaminen

EKP:n neuvosto päätti yhdessä Yhdysvaltain keskuspankin ja muiden keskuspankkien kanssa, että Yhdysvaltain dollarin määräisiä operaatioita toteutetaan edelleen viikon maturiteetilla tammikuun 2010 loppuun saakka. Samoin päätettiin, että dollarimääräisistä 84 päivän operaatioista luovutaan, kun 6.10.2009 suoritettu operaatio erääntyy 7.1.2010. Näitä ja muita operaatioita, joista on luovuttu, voidaan tarvittaessa ryhtyä toteuttamaan myöhemmin uudelleen. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti yhdessä Sveitsin keskuspankin kanssa, että Sveitsin frangin määräisiä likviditeettiä lisääviä swap-operaatioita toteutetaan edelleen viikon maturiteetilla tammikuun 2010 loppuun saakka. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin päätöksistä kaksi lehdistötiedotetta 24.9.2009.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET2-Securities

EKP:n neuvosto tarkasteli 22.10.2009 TARGET2-Securities-ohjelman tilannetta ja hyväksyi arvopaperikeskusten koordinointiryhmän (Central Securities Depositories Coordination Group) mandaatin. EKP:n verkkosivuilla julkaistaan pian lisätietoja.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Euroopan keskuspankin neuvoston suositukset pankkien velkasitoumusten valtiontakauksista

EKP:n neuvosto päätti 8.10.2009 pitää pankkien velkasitoumusten valtiontakauksia koskevat suositukset ennallaan. Päätös perustui EKP:n neuvoston suositukseen nro 9, jonka mukaan valtiontakausten hinnoittelujärjestelmän parametreja (ml. luottoriskinvaihtosopimusten tuottoerot) tulee arvioida säännöllisesti, jotta ne vastaisivat kulloisiakin markkinaolosuhteita. Nykyiset suositukset ovat siis voimassa, kunnes toisin ilmoitetaan. Ne ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Belgian toimenpiteistä rahoitusjärjestelmän vakauttamiseksi

EKP:n neuvosto antoi 23.9.2009 Belgian keskuspankin pyynnöstä lausunnon luottolaitosten vastuita kattavan valtiontakauksen laajentamisesta (CON/2009/73). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Ranskan keskuspankin pääjohtajan nimitysmenettelystä

EKP:n neuvosto antoi 24.9.2009 Ranskan talous-, teollisuus- ja työllisyysministeriön pyynnöstä lausunnon Banque de Francen pääjohtajan nimitysmenettelystä (CON/2009/74). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto maksupalveluista Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 29.9.2009 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon maksupalveluista (CON/2009/75). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto euron käyttöönottoa koskevasta EU:n lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 29.9.2009 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron käyttöönotosta (kodifioitu toisinto) (CON/2009/76). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 14.10.2009, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto valtiontilintarkastuksesta Liettuan keskuspankissa

EKP:n neuvosto antoi 29.9.2009 Liettuan parlamentin tarkastuskomitean pyynnöstä lausunnon valtiontilintarkastuksesta Lietuvos bankasissa (CON/2009/77). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto luottolaitoksille tarjottavista valtion erityisjoukkolainoista Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 1.10.2009 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon luottolaitoksille tarjottavien valtion erityisjoukkolainojen liikkeeseen laskemisesta (CON/2009/78). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Ruotsin toimenpiteistä rahoitusjärjestelmän vakauttamiseksi

EKP:n neuvosto antoi 7.10.2009 Ruotsin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon pankeille ja muille laitoksille myönnettävien valtiontakausten jatkamisesta (CON/2009/79). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Alankomaiden keskuspankin roolista Bonairen, Sint Eustatiuksen ja Saban valuuttajärjestelmässä

EKP:n neuvosto antoi 9.10.2009 Alankomaiden valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon De Nederlandsche Bankin roolista Bonairen, Sint Eustatiuksen ja Saban valuuttajärjestelmän yhteydessä (CON/2009/80). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevasta EU:n lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 16.10.2009 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 2009/…/EY muuttamisesta (CON/2009/81). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla, ja se julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä.

Tilastot

Eurostatin päätökset julkisyhteisöjen rahoitustilastojen laadintamenetelmistä

EKP:n neuvosto tarkasteli julkisyhteisöjen rahoitustilastojen laadintamenetelmiä koskevia Eurostatin päätöksiä ja vahvisti 8.10.2009, että julkisen talouden kestävyyden arvioimiseksi tarvitaan kattavia tietoja valtiontakauksista ja niihin liittyvistä uusien, julkisyhteisöihin lukeutumattomien erillisyhteisöjen veloista. Lisäksi vahvistettiin EKPJ:n kannattavan sitä, että tilastojen laadintamenetelmiä koskevat päätökset tehdään Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän 1995 (EKT 95) kirjanpitosääntöjen pohjalta. EKT 95 on olennaisen tärkeä vakaus- ja kasvusopimuksen perustana olevien tilastojen uskottavuuden kannalta ja rajoittaa soveltavan tilinpidon mahdollisuuksia.

EKPJ:n tilastoinnin perusta

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.10.2009 uudistetun version Euroopan tilastojen laadintaa koskevasta asiakirjasta ”EKPJ:n tilastoinnin perusta”. Uudessa asiakirjassa määritellään periaatteet, joita EKPJ soveltaa laatiessaan Euroopan tilastoja. Näin noudatetaan EU:n neuvoston 9.10.2009 antamaa asetusta, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2533/98 EKP:n suosituksen EKP/2008/9 pohjalta. Asiakirja on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Eurojärjestelmän hankintatoimisto – päivitetty vuoden 2009 hankintasuunnitelma

EKP:n neuvosto tutustui 15.10.2009 eurojärjestelmän hankintatoimiston (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) päivitettyyn vuoden 2009 hankintasuunnitelmaan. EKP:n neuvosto hyväksyi alkuperäisen suunnitelman 18.12.2008.

EKP:n tarkastuskomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvoston jäsen, Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen toimii EKP:n tarkastuskomitean puheenjohtajana seuraavat kolme vuotta. Edellinen puheenjohtaja John Hurley jäi syyskuussa 2009 eläkkeelle Irlannin keskuspankin pääjohtajan virasta.

Yhteyshenkilöt